Project

Woonwijk vliegbasis Soesterberg

Wonen in en met de natuur

Status: Lopend
Klant: Provincie Utrecht

licht

Filter per expertise categorie

Op de plek waar vroeger Militaire Vliegbasis Soesterberg was, wordt door de Provincie Utrecht gewerkt aan een nieuwe woonwijk die past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis. Het thema van de wijk is ‘Wonen in en met de natuur’. De huizen worden verspreid in het landschap ingepast over een oppervlakte van 20 hectare. Kortom, een prachtige plek voor de toekomstige bewoners.

Het stedenbouwkundige plan voor de woonwijk is reeds opgesteld en het project bevindt zich nu in de realisatiefase. Belangrijke onderdelen van die fase zijn het bouw- en woonrijpmaken van het gebied en het opstellen van een verkoopstrategie. Hierbij moet rekening worden gehouden met een veelvoud aan partijen, (tegenstrijdige) belangen en de kwetsbare natuur, en dat vraagt om een zorgvuldige procesgang.

Vanuit Balance is de Coördinator voor het bouw- en woonrijpmaken geleverd omdat die functie vacant was. De functionaris in kwestie is expert op het gebied van Gebiedsontwikkeling en Niet Gesprongen Explosieven (NGE), wat zeer goed van pas komt aangezien de woonwijk wordt gebouwd op het terrein van de voormalige militaire vliegbasis. De oplevering van de eerste huizen in de nieuwe woonwijk staat gepland in de periode 2020-2025.

Meer informatie?

Neem contact op met
Robin Siebel 
T. +31 6 36341424
E. robinsiebel@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Robin Siebel - Balance
Quote

Intensieve samenwerking leidt tot succes 

“Robin Siebel: “Het geeft mij veel voldoening om mijn (uitvoerings-)kennis in de  Gebiedsontwikkeling in dienst te stellen van de Provincie Utrecht. Zij leren van mij, maar ik leer weer van hen. Het werken aan programma’s met groen en natuur is echt een vak apart.”

Robin Siebel
Business Consultant

Projecten uit de praktijk

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Woonwijk vliegbasis Soesterberg

Wonen in en met de natuur

Balance draagt met de Coördinator bouw- en woonrijpmaken bij aan ontwikkeling woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Meer lezen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Woonwijk vliegbasis Soesterberg

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

A16 RotterdamBalance - Warmetenetten