Contractmanagement

Kwaliteit in alle projectfases door beheersbare contracten. Helder, logisch en samenwerkingsgericht.

licht

Filter per expertise categorie

Contractmanagement, één van de expertises van Balance, zorgt voor eenduidige contracten met een logische opbouw. Dit doen we door te sturen op omvang en beheersbaarheid en te kiezen voor een heldere, logische opzet waar vertrouwen uit spreekt. Zo voorkomen wij ‘papieren tijgers’, onderhouden we constructieve samenwerking en behalen we het gewenste resultaat. De expertise van Balance staat voor kwaliteit in alle projectfases.

Helder, logisch en samenwerkingsgericht 

De contractmanagers, contractspecialisten, auditors en toetscoördinatoren van Balance zorgen voor duidelijke contracten. Dit doen we binnen diverse contractvormen, zoals UAV, UAV-GC, E&C, D&C, DBM, prestatie- en gebiedscontracten. Onze experts adviseren hierover en helpen bij het opstellen van een inkoop- of aanbestedingsstrategie. We reviewen contracten en auditen op contractbeheersing, wat concrete verbeterpunten oplevert. We maken gebruik van bewezen werkwijzen en brengen onze visie, aanpak en concrete resultaten duidelijk over het voetlicht. In voorbereiding hierop gebruiken we onze praatprent, die we als uitgangspunt gebruiken voor ons contractmanagementadvies.

Rode draad contractmanagement

Binnen Contractmanagement is risicomanagement de rode draad, waarbij wij gebruik maken van de kennis en expertise die wij in ruim twintig jaar hebben opgedaan. Met behulp van de Perceptiemeter-tool organiseren en begeleiden we de project start-up en follow-ups. Dat doen we om spanning op samenwerking en onderling vertrouwen, veroorzaakt door verschillen in perceptie, voor te zijn. De resultaten van deze sessies bespreken we, we maken afspraken en monitoren de opvolging en effectiviteit ervan, door op gezette tijden nieuwe metingen te doen.

Balance analyseert ingenieursdiensten op contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie en geeft hier advies over. Daarnaast maken we gebruik van coaching on the job van projectteams als geheel en individuele projectteamleden. Op deze manier leren we de projectpartijen efficiënter en effectiever samen te werken.

Aansluitende sectoren
Passend bij de expertise Contractmanagement

Meer informatie?

Jeroen Mathyssen
T. 020 676 3993
E. jeroenmathyssen@balance.nl

Behaalde resultaten

  • De afgelopen vier jaar hebben we diverse opdrachtgevers opgeleid om UAV-GC goed te kunnen toepassen in hun projecten. Hiermee investeerden zij aan de voorkant (bij contractopstelling), waardoor ze kosten en tijd bespaarden aan de achterkant (bij afronding van het project).
  • We hebben onze opdrachtgevers geholpen om tot overzichtelijke en beheersbare contracten te komen. Dit heeft geleid tot verlaging van hun proceskosten.
  • Door middel van een review op de contractbeheersing, implementatie van verbetervoorstellen, coaching on the job en het overnemen en professionaliseren van het toetsproces, hebben we een vastgelopen samenwerking binnen een UAV-GC contract vlot getrokken. Dit is de opmaat geweest voor het inlopen van de achterstand op werkzaamheden in opdracht van een waterschap.
  • Door optimalisatie van het toetsproces Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) hebben we de belasting van de toetscapaciteit bij diverse opdrachtgevers gehalveerd.
Mock-up 10 geboden

Verbeter uav-gc contracten met onze 10 geboden

Een goede samenwerking leidt tot een beter eindresultaat

Ervaringen vanuit dit project
Hoe is het verlopen?

pasfoto-victor-nw
Quote

Victor Ramon 
KAM Teammanager Multidisciplinaire projecten BAM Infra bv.

Cursus voor betere samenwerking
2-daagse maatwerktraining SCB

“Wij hebben de training als zeer nuttig, prettig en inhoudelijk van zeer goed niveau ervaren. Vooral het van te voren afstemmen van de cursusinhoud op de cursisten heeft er toe bijgedragen dat de informatie zeer goed aansloot op het verwachtingspatroon en het beoogde leerdoel. Het gebruiken van realistische praktijkvoorbeelden in de lesstof maakte de cursus makkelijk ontvankelijk en herkenbaar voor de deelnemers. Ook heeft de bevlogen en enthousiaste wijze van doceren ervoor gezorgd dat de cursisten van begin tot eind volledig betrokken waren. De cursus is zeker voor herhaling vatbaar.”

Jacqueline Klaassen
Quote

Jacqueline Klaassen
Quintense BV

Projecten snel op de rit

“Projecten waar wij aan werken vragen om een snel en volledig beeld in het prille begin. Eén van de belangrijke pijlers is het contract en de contractbeheersing. Dat laat ik eigenlijk standaard door Dennis de Raat uitvoeren. Dennis is snel en zeer grondig in het in beeld brengen van de problematiek in het contract en de beheersing. Op de review, die hij oplevert, durf ik inmiddels blindelings te vertrouwen. Dennis brengt echt alles in beeld en voor de principiële keuzes die daarna volgen (welke zaken pak je in welke volgorde aan) is hij een vakkundige en bovenal fijne gesprekspartner. Dennis is en blijft mijn vaste partner om projecten snel weer goed op de rit te krijgen.”

Projecten uit de praktijk

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Dé doelstelling voor Balance bij het Project Stationsrenovatie Oostlijn: 16 metrostations gereed voor gebruik. Een project van de Gemeente Amsterdam, Metro & Tram en bouwbedrijf Hegeman Bouw & Infra B.V.

De grootste uitdaging was het leveren van de opleverdossiers. Balance verdiepte zich in het huidige proces en heeft dit verbeterd. Dit heeft niet alleen een positief effect op SRN Oostlijn, maar ook voor projecten in de toekomst.

Meer lezen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Waar en wanneerAardgasvrij bouwen