Waterschappen

Totaalopgaven als geheel aanpakken en tegelijk kansen voor specifieke innovatie benutten

licht

Filter per sector

Totaalopgaven als geheel aanpakken en tegelijk kansen voor specifieke innovatie benutten

“Nederland Waterland”: het moet veiliger en duurzamer. Een continue stroom van projecten is dan ook in uitvoering. Van grootschalige dijkversterkingen, tot de aanleg van gemalen, sluizen, kanalen en natuurvriendelijke oevers. We creëren ruimte voor rivieren en richten natuurgebieden opnieuw in. Ruim 60 Balance professionals zijn nu in de watersector aan het werk. Zij ondersteunen waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, aannemers en Rijkswaterstaat bij hun opgave.

Onder invloed van de stevige overheidsbezuinigingen en de Kaderrichtlijn Water, kruist een aantal complexe uitdagingen de gezamenlijke missie:

Efficiëntie en beheersing 
Bezuinigingen en wetgeving zoals de wet HOF, dwingen tot verlaging van de kosten. Balance professionals verbinden inhoudelijke sectorkennis met ondersteuning in beleidsvorming, beheersmethodieken en managementstijlen. Project- en programma management is al tien jaar onze core business. We zetten vertragingen om in versnelling en brengen de planning op orde.

Innovatieve contracten
Meer vrijheid voor de markt? Dan wil je als opdrachtgever wél de regie houden, de veiligheid borgen. Balance snapt hoe dat werkt.

Samenwerking in de waterketen 
Zoveel partijen, zoveel belangen én verschillen: in strategie, projectuitvoering en visies op financiering. Om afstemming te bereiken is een onafhankelijke blik van buitenaf vaak zeer effectief.

Machineveiligheid en Asset Management
Hoe voldoe je aan de Europese wetgeving en maak je als organisatie een sprong voorwaarts in het asset management. Balance adviseert.

Meer informatie?

Neem contact op met
Saskia Vuurens
T. 020 676 3993
E. saskiavuurens@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein.

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

De opdracht voor Balance was het begeleiden van het project van beleid naar uitvoering zodat er daadwerkelijk gestart zou gaan worden met de realisatie van de geluidwerende voorzieningen. Om dit te realiseren hebben de professionals sterk ingezet op het voortdurend informeren, masseren en meekrijgen van de betrokken stakeholders.

Herontwikkeling RDM-Oost

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Uitbreiding sluis Eefde

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Energie