Sector Water

Jarenlange ervaring zorgt voor een toekomstbestendig Nederland

licht

Filter per sector

De waterschappen zijn druk bezig met zich voor te bereiden op klimaatverandering. Zo spelen ze in op de stijgende zeespiegel, bodemdaling, zware regenval en droge zomers. Balance heeft ruim twintig jaar ervaring binnen de Nederlandse Sector Water.

De missie van de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, is om in 2050 alle primaire keringen klaar te hebben voor de stijgende zeespiegel en zwaardere regenval. Waterschappen zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. De laatste jaren is dit een steeds grotere uitdaging door veranderingen in het klimaat. In natte tijden wordt er meer water vastgehouden en in droge tijden wordt er extra water aangevoerd of verdeeld; zo houden de waterschappen de waterpeilen overal in het land in orde.

Traditioneel én integraal projectmanagement

Aanvankelijk voorzag Balance vooral in traditionele rollen, zoals een projectleider of directievoerder; de laatste jaren zijn hier steeds meer integrale projectmanagementrollen bij gekomen. Deze worden vooral toegepast bij grootschalige infrastructurele projecten zoals dijkversterkingen en bij renovatie of nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast voeren we adviesopdrachten uit op het gebied van innovatieve contractvormen, assetmanagement en risicomanagement.

Doelmatig en efficiënt werken

Balance ondersteunt de waterschappen in een continue stroom van projecten die Nederland klaar moet maken voor de toekomst. Van grootschalige dijkversterkingen tot de aanleg van gemalen, sluizen, kanalen en milieuvriendelijke oevers. We helpen bij het realiseren van ruimte voor rivieren en het opnieuw inrichten van natuurgebieden. Door onze kennis van integraal projectmanagement verbinden we technische inhoud met ondersteuning in beleidsvorming en beheersmethodieken.

Projecten bij waterschappen worden gefinancierd door de overheid. Daarom werkt Balance doelmatig. Balance is vooruitstrevend in de sector; we brengen opdrachtgevers op een efficiënte manier verder. Dit noemen wij samenwerking vanuit trots én vakmanschap. We werken met integrale oplossingen die toekomstbestendig zijn. Balance maakt dit mogelijk door jarenlange ervaring in het integrale projectmanagement bij zowel waterschappen als andere overheden die acteren binnen de openbare ruimte.

Aansluitende expertises
Passend bij de sector Water

Meer informatie?

Daan Dekker
T. 0206763993
E. daandekker@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Warmtenetten in Soest en Soesterberg

Geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen

Een nieuwe snelweg bij Rotterdam om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Vooraf is er onderzoek gedaan, daarna is het project door een intensieve samenwerking tot stand gekomen.

Meer lezen

Project

Oosterwold Almere

Oosterwold is een agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Een uniek project omdat de gebiedsinrichting aan het particuliere initiatief wordt overgelaten. Balance levert al enkele jaren een deskundige bijdrage in het procesmanagement.

Balance helpt de gemeenten Almere en Zeewolde met het project op gebied van communicatie, verantwoordelijkheid, organiseren, het risico, het juridische stuk, ze voeren het dialoog met de betrokken partijen en faciliteren bij de participatie in optima forma.

Meer lezen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Warmtenetten in Soest en Soesterberg

Oosterwold Almere

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Amsterdam van bovenaf