Home /  Sectoren / Water

Water

Het gezamenlijk belang op de eerste plaats

 
 

Expert in water

 

“Nederland Waterland”: het moet veiliger en duurzamer. Een continue stroom van projecten is dan ook in uitvoering. Van grootschalige dijkversterkingen, tot de aanleg van gemalen, sluizen, kanalen en natuurvriendelijke oevers. We creëren ruimte voor rivieren en richten natuurgebieden opnieuw in. Ruim 60 Balance professionals zijn nu in de watersector aan het werk. Zij ondersteunen waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, aannemers en Rijkswaterstaat bij hun opgave. 

Onder invloed van de stevige overheidsbezuinigingen en de Kaderrichtlijn Water, kruist een aantal complexe uitdagingen de gezamenlijke missie:

Efficiëntie en beheersing 
Bezuinigingen en wetgeving zoals de wet HOF, dwingen tot verlaging van de kosten. Balance professionals verbinden inhoudelijke sectorkennis met ondersteuning in beleidsvorming, beheersmethodieken en managementstijlen. Project- en programma management is al tien jaar onze core business. We zetten vertragingen om in versnelling en brengen de planning op orde.

Innovatieve contracten 
Meer vrijheid voor de markt? Dan wil je als opdrachtgever wél de regie houden, de veiligheid borgen. Balance snapt hoe dat werkt.

Samenwerking in de waterketen 
Zoveel partijen, zoveel belangen én verschillen: in strategie, projectuitvoering en visies op financiering. Om afstemming te bereiken is een onafhankelijke blik van buitenaf vaak zeer effectief.

Machineveiligheid en Asset Management 
Hoe voldoe je aan de Europese wetgeving en maak je als organisatie een sprong voorwaarts in het asset management. Balance adviseert.

Een greep uit onze ervaring:


Programmamanagement als stuurmiddel

Voor een hoogheemraadschap in West-Nederland adviseerde onze expert bij het opzetten en invoeren van efficiënt Programmamanagement. Vanuit zijn ruime ervaring bij diverse overheden, tilt hij de integrale beheersing naar een werkelijk efficiënter niveau. Lees ook:


water, waterschap brabantse delta, subsidie, subsidiemogelijkheden, hulp, samenwerking, Europese subsidies

Meer financiële mogelijkheden door samenwerking

Waterschap Brabantse Delta wil de fondsen van de Europese Unie beter benutten. Voor kennis van de diverse subsidiemogelijkheden, schakelde ze Balance in. Om de subsidiekansen te vergroten, zijn we een samenwerking aangegaan met Belgische partners. In korte tijd hebben we een plan van aanpak opgesteld, dat resulteerde in een gezamenlijke EU-aanvraag die aan alle eisen voldeed. Lees meer.


Project- en contractmanagement Dijkversterking

Het project Markermeerdijken is één van de grootste en meest complexe dijkversterkingen in Noord Nederland met veel bestuurlijke aandacht. Balance implementeert een effectieve visie op integraliteit via daadkrachtig project- en contractmanagement. Lees het hele verhaal.


risico-update, 24 uur, budgetaanvraag, hoogheemraadschap, advies, hulp, specialisten

Risico update in één dag

Binnen 24 uur een budgetaanvraag, planning én SSK-raming in orde maken voor de goedkeuring van een dijkversterkingsproject: het was de uitdaging die Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard aan Balance toevertrouwde. Een klein groepje specialisten werd ingevlogen. Doorvragen, snel schakelen en ruime ervaring in de watersector waren de succesfactoren om het gehele risicodossier binnen deadline op te leveren.


Verbeterde systematiek projectplanning

Het waterschap Hollandse Delta realiseert grootschalige infrastructurele projecten. Onze professional met ruimte ervaring en expertise op het gebied van waterbouwkunde en PPI-planningen, richtte een geheel nieuwe planning systematiek in. Dankzij zijn bewuste draagvlakstrategie, worden momenteel de nieuwe processen geïmplementeerd. Lees ook:


Samenwerken in de waterketen

Vanuit het bestuursakkoord Water is er grote druk op gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven om een gezamenlijke efficiëntie-slag te bereiken. Als onafhankelijke partij adviseerde Balance het samenwerkingsverband Waterketen Groningen – Drenthe, hoe tot concrete stappen te komen. 


Toetsing van de Waterkeringen

Voor het waterschap Hollandse Delta heeft Balance het proces rond de Toetsing van de regionale boezemkades gestroomlijnd. Het doel: oplevering vóór de deadline aan de provincie Zuid-Holland.   


Implementatie van de Europese Richtlijn machineveiligheid

Een Europese richtlijn heeft kracht van wet, maar waterschappen voldoen nog maar nauwelijks aan de vereiste dossiervorming. Bovendien vraagt de Machinerichtlijn om bij ‘samengestelde machines’ zoals gemalen en rioolwaterzuiveringen als waterschap zelf een CE-verklaring af te geven. Onze expert heeft bij waterschap Hollandse Delta het integraded systems management vormgegeven en complete mijlpalen en deelproducten benoemd.  


Wij werken onder meer voor:

 

DEEL DEZE PAGINA

 

Onze experts

Saskia Vuurens
Business Manager
T +31(0)6 4576 4667

Contact