Sector provincies

Participatie en wendbaarheid als sleutel tot succes van provinciale opgaven

licht

Filter per sector

De Nederlandse provincies committeren zich aan ambitieuze opgaven, waarvoor (nieuwe) coalities nodig zijn. Ze vervullen een stimulerende en verbindende rol voor inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Provincies hebben een breed palet aan maatschappelijke opgaven; denk aan duurzaamheid, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, schone energie, werkgelegenheid, wonen en (SMART-)mobiliteit. Balance ondersteunt in de realisatie van de bijbehorende doelstellingen.

Voor provincies zijn samenwerkingen belangrijk voor het optimaal benutten van kansen. Dat vergt betrokkenheid van bestuur, organisaties en inwoners. Participatie en wendbaarheid zijn nodig om in te spelen op de actualiteit van vandaag en te anticiperen op de ontwikkelingen van morgen.

Ondersteuning in ambitie

Balance beschikt over meer dan twintig jaar ervaring in het realiseren van ambities van provincies op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Onze experts ondersteunen provincies bij het delen, verkrijgen en behouden van kennis, het bundelen van krachten en vernieuwend durven denken.

Onze meerwaarde doet ertoe

Balance past de ervaring toe van het ‘doen en gedaan krijgen’ om meerwaarde te leveren. We staan provincies bij in het maken van hun plannen en in het realiseren van hun ambities. Vanuit onze specifieke expertises voegen we kennis toe, delen we inzichten en stimuleren we de wendbaarheid van organisaties. Balance ondersteunt provincies bij de realisatie van hun opgaven, door inhoudelijk te adviseren over het proces, de financiering en de beheersing. Second opinions zijn standaard onderdeel van onze dienstverlening en we fungeren als onafhankelijk deskundige partij. Balance adviseert over de volgende expertises:

  • Projectbeheersing
  • Programma- en projectmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Contractmanagement
  • Procesmanagement
  • Energietransitie
  • Infrastructuur en mobiliteit
  • Water
  • Assetmanagement
  • Organisatieontwikkeling

Aansluitende expertises
Passend bij de sector Provincies

Meer informatie?

Sander Vanhoutte
T. 020 676 39 93
E. sandervanhoutte@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Programma Waardemakers

In Overijssel worden met het ‘Programma Waardemakers’ en de hulp van Balance netwerken aangelegd waarin MKB’ers, overheden en kennisinstellingen samen aan duurzaamheid en innovatie werken.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Warmtenetten in Soest en Soesterberg

Geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen

Een nieuwe snelweg bij Rotterdam om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Vooraf is er onderzoek gedaan, daarna is het project door een intensieve samenwerking tot stand gekomen.

Meer lezen

Project

Broekpolder

Broekpolder is een natuurgebied van 400 hectare in de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland. Er is een ecologisch risico vastgesteld waardoor sanering spoedeisend is.

Balance is gevraagd dit project in te passen in Broekpolder, rekening houdend met belangen en betrokkenheid van stakeholders van het natuurgebied. De experts hebben een ontwikkelstrategie gemaakt omtrent verantwoordelijkheid, kader, uitvoering en beheer.

Meer lezen

Project

Oosterwold Almere

Oosterwold is een agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Een uniek project omdat de gebiedsinrichting aan het particuliere initiatief wordt overgelaten. Balance levert al enkele jaren een deskundige bijdrage in het procesmanagement.

Balance helpt de gemeenten Almere en Zeewolde met het project op gebied van communicatie, verantwoordelijkheid, organiseren, het risico, het juridische stuk, ze voeren het dialoog met de betrokken partijen en faciliteren bij de participatie in optima forma.

Meer lezen

Programma Waardemakers

Warmtenetten in Soest en Soesterberg

Broekpolder

Oosterwold Almere

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Wonen sectorHoogspanning Balance