Gemeenten

Stedelijke ambities realiseren door expertises te verbinden

licht

Filter per sector

In de huidige samenleving staan Nederlandse gemeenten voor grote uitdagingen. Er spelen vraagstukken als versnelling van de woningbouw door het woningtekort in grote en middelgrote steden. Het werken aan zaken als energietransitie, klimaatadaptatie (het hitte- en waterbestendig maken van de stad), verbetering van infrastructuur en veranderingen in het sociaal domein (decentralisatie van de jeugdzorg). Verantwoordelijkheden verschuiven steeds meer naar de gemeenten. Dit vraagt om wendbaarheid en daadkrachtig handelen van gemeentelijke organisaties.

Balance ondersteunt gemeenten bij deze uitdagingen, met de focus op integraal werken. We kijken over de grenzen van onze expertises heen en verbinden vraagstukken, waardoor we snel stappen maken. De experts van Balance hebben ervaring met onder andere gebiedsontwikkeling, infrastructuur, het beheersen van contracten en het verduurzamen van woonwijken. Voor opdrachten van gemeenten bieden we een breed scala aan advies- en interimrollen.

Verbinden van expertises voor een integrale aanpak

Om actuele vraagstukken van gemeenten aan te pakken, zijn er duidelijke ambities, heldere doelen en uitvoerbare plannen nodig. Dit vraagt om daadkracht en doordachte samenwerking met externe partijen en stakeholders, gecombineerd met de expertises van Balance. Vraagstukken als versnelling van de woningbouw, de energietransitie en het sociaal domein hebben (bijvoorbeeld door invoering van de omgevingswet in 2021) raakvlakken met elkaar. Een integrale aanpak en leren van elkaars ervaring is onmisbaar. Balance focust daarom op de samenwerking tussen de verschillende partijen en expertises. 

Onafhankelijke positie met relevante referenties

Wij brengen het gewenste resultaat. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie en met relevante referenties in het begeleiden van processen en projecten. De sector Gemeenten binnen Balance levert toegevoegde waarde op: 

 • Gebiedsontwikkeling, het managen van gebiedsontwikkelingsopgaven
 • Stakeholderanalyse, inzicht in rollen, taken, verantwoordelijkheden en cultuur van alle stakeholders
 • Omgevingsanalyse en kanseninventarisatie, een analyse uitvoeren om de kansen in een wijk of buurt in kaart te brengen
 • Visievorming en positionering, duurzame opgaven vertalen naar ontwikkelconcepten en uitvoeringsprogramma’s
 • Businesscases en haalbaarheidsstudies, inzicht in financiële haalbaarheid en second opinions op plannen
 • Optimale financieringsconstructie, aanbevelingen voor de financieringsvorm inclusief subsidiemogelijkheden
 • Planologische begeleiding, inbedding in planologisch proces
 • Warmte- en energieplannen, warmteplan EPC, EPG en vergunningen
 • Begeleiden bij contract- en participatievorming, van intentie naar samenwerking
 • Contractmanagement, het beheersen van contracten
 • Bestuurlijke besluitvorming, ondersteuning bij college- en raadsbesluiten
 • Energieakkoord, begeleiding van de uitvoering van het energieakkoord, aardgasvrije wijken en klimaatbestendigheid

Verbindende meerwaarde

Vanuit de expertises voegen de consultants van Balance kennis toe, creëren ze energie en houden ze vaart in projecten en programma’s. Zij richten nieuwe processen in, adviseren over financiën, voeren second opinions uit en fungeren als onafhankelijke derde in een complexe samenwerkingen. Vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak leidt tot een betere oplossing. Bij Balance staat het verbinden van expertises centraal voor een goed en concreet resultaat. 

Aansluitende expertises | Passend bij de sector Gemeenten

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 0206763993
E. jochemwellinga@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Broekpolder

Broekpolder is een natuurgebied van 400 hectare in de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland. Er is een ecologisch risico vastgesteld waardoor sanering spoedeisend is.

Balance is gevraagd dit project in te passen in Broekpolder, rekening houdend met belangen en betrokkenheid van stakeholders van het natuurgebied. De experts hebben een ontwikkelstrategie gemaakt omtrent verantwoordelijkheid, kader, uitvoering en beheer.

Meer lezen

Project

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Voor de gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens is Balance gevraagd een flexibele expert te leveren die ervoor zorgt dat het gezamenlijke belang van de betrokken organisaties wordt nageleefd. Dat is gelukt.

Via een specifiek daartoe door Balance opgemaakt plan van aanpak is onder regie van Balance en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en onderhoudsaannemer VIALIS vastgesteld hoe de overdracht gemaakt moest worden. Balance heeft dit gerealiseerd.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Grond & Ontwikkeling

Broekpolder

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Hoogspanning BalanceWater boven