Energie

Projectdenken naar een volgend level

 
 
 

De doelen zijn kortweg “zeker, betaalbaar en schoon”. Met als gevolg: een stroom aan projecten. Netten, gebouwen, of hele woonwijken moeten worden aangepast aan de duurzaamheidseisen. Daarnaast worden partijen gemobiliseerd om complexe projecten van de grond te krijgen, zoals de bouw van windmolenparken en biomassacentrales.

Veel kansen
Kenmerkend voor onze klanten in de energiesector is doelmatigheid. Toch blijven er nogal wat kansen onbenut. Denk aan subsidies voor innovatie en nieuwe vormen van aanbesteden. Maar ook het begrip ‘samenwerken’ vraagt specifieke kennis en werkwijzen. Steeds vaker zijn er bij de business cases branchevreemde partijen in beeld. Bij complexe of risicovolle projecten in dichtbevolkte gebieden is doordacht stakeholdermanagement cruciaal.

Leren van collega-sectoren
En waarom zelf het wiel uitvinden als er van collega-sectoren nog zoveel te leren valt? Het is precies dat wat het energieteam van Balance meebrengt: kennis en ervaring bij partijen uit onder meer de infra, gebiedsontwikkeling of het watermanagement. Zij zorgen voor een frisse blik op bijvoorbeeld procesmanagement, financiering, projectmanagement en compliance.

Een greep uit onze ervaring:


De bestaande woningvoorraad verduurzamen  

Méér dan een energieloket in de wijk: dat is het Energiehuis. Dit pop-up concept vormt de verbindende schakel tussen particuliere woningeigenaren, VVE’s, corporaties, lokale energieleveranciers en gemeente. Bewoners worden zo aangezet om hun woning te verduurzamen en energiebesparing te realiseren. En de gemeente behaalt haar duurzaamheidsdoelstellingen. 


Energie beheersen, risico's in kaart brengen, toekomst denken

Integrated GRC voor toonaangevende netbeheerder  

Gestroomlijnde processen en het verhogen van de kwaliteit van managementinformatie: het zijn de redenen waarom een toonaangevende netbeheerder een geïntegreerde Governance, Risk en Compliance (iGRC) afdeling wilde opzetten. Balance ondersteunde de netbeheerder bij de implementatie van dit veranderproces. We deelden een duidelijke visie op hoe de afdeling eruit zou moeten zien, stelden met de opdrachtgever de strategie en bijbehorend plan van aanpak op. Decentrale onderdelen moesten uiteindelijk worden samengevoegd. Met een open houding en oprechte interesse in de medewerkers hebben we de (cultuur-)transformatie mede vormgegeven. Het resultaat: één centrale en flexibel opererende iGRC-afdeling. 


Effectief samenwerken in de warmteketen

Bij diverse duurzaamheidsprojecten rond restwarmte en bestaande netten, hebben Balance consultants partijen bijgestaan bij de samenwerking. De projecten rond duurzame energievoorzieningen zijn complex, en de belangen van partijen zijn groot en lijken vaak tegengesteld. Balance bevordert efficiënte samenwerking en adviseert over draagvlak, procesinrichting en financiering.


Duurzaam warmtenet ook mogelijk bij CPO

In de Kop van West in Purmerend wordt een nieuwbouwwijk organisch tot ontwikkeling gebracht onder andere via particulier opdrachtgeverschap. Binnen deze context werken gemeente Purmerend en Stads- verwarmingsbedrijf Purmerend aan een business case voor een collectief duurzaam warmtenet. Binnen de huidige economische omstandigheden is dat een complexe opgave.

Balance heeft eerst gezorgd voor een heldere vergelijking van de beste vormen van energievoorziening, zodat betrokkenen tot een keuze kunnen komen. Vervolgens helpt ons team bij het opstellen van een helder contract waarmee de ontwikkelende partijen nu en in de toekomst ontzorgd worden en bovendien binnen budget blijven bij het invullen van hun duurzaamheidsambities.


Second Opinion op aanbesteding voor Grootschalige Uitrol slimme meters

“In 2020 heeft 80% van alle Nederlandse huishoudens een slimme meter”. Dit is in Europees verband afgesproken. Balance is door een netbeheerder in Nederland gevraagd om te ondersteunen bij de voorbereidingen op de grootschalige aanbieding (GSA) van slimme meters in Nederland. Balance heeft voor deze netbeheerder een second opinion uitgevoerd op de GSA aanbestedingsleidraad en –documenten die zij op de markt hebben gezet, en waar aannemers op konden inschrijven. Ons auditteam heeft deze second opinion uitgevoerd en een advies uitgebracht waarmee de aanbesteding geoptimaliseerd kon worden. Hierdoor zijn verbeteringen doorgevoerd in de aanbestedingsstrategie, het gebruik van de BVP-methodiek, het procesmanagement, de (project-)governance en de compliance ten aanzien van de aanbestedingsregels.


samenwerking, belangen, verbindingen leggen

Projectdenken in een lijnorganisatie? 

Bij een energieleverancier lopen steeds meer grootschalige projecten. Het bedrijf is echter opgezet als lijnorganisatie. Men denkt niet in projectfasen, maar in boekjaren. Dat geeft grote problemen met projectcontrol en risicomanagement. Een team van Balance helpt bij het opzetten van een slagvaardige projectorganisatie de noodzakelijke cultuurverandering.


Hoogspanningsmasten, project, energie

Gemeente krijgt draagvlak voor duurzaam warmtenet

Gemeente Hoogezand Sappemeer stond voor de opgave om een duurzaam warmtenet uit te rollen, onder exploitatie van Waterbedrijf Groningen. De wens is  restwarmte van de lokale industrie (ESKA) in te zetten voor de verwarming van gebouwen in de gemeente.

Ons team zorgde voor een haalbare business case voor langdurige duurzame energievoorziening, instemming van alle partners en draagvlak van het college van B&W. Zij sloten gunstige leveringscontracten af en richtten een efficiënte projectorganisatie in waarmee risico’s beheersbaar werden. Vanaf augustus 2015 zullen het  Huis van Cultuur en Bestuur en het Sportcentrum voorzien worden van duurzame warmte.


Industrie, energie

Juiste persoonlijkheden voor splinternieuwe organisatie

Een grote energy plant in Nederland is voltooid. Onze zustermaatschappij Hudson wordt gevraagd om de invulling van een veertigtal hogere functies te verzorgen. Uit de wetenschappelijk onderbouwde assessment methodieken komen adequate teamleiders, afdelingshoofden en jonge high potentials.


Earned Value Management project consolideren

Projecten consolideren en controleren met EVM

Hoe consolideer ik efficiënt alle projecten in mijn portefeuille? En hoe houd ik optimaal controle op de uitvoering en de voortgang van mijn eigen activiteiten én die van mijn leveranciers? Onze klant, een groot energienetwerkbedrijf, vroeg Balance om vanuit de EVM systematiek onderzoek te doen. We leverden praktische verbetervoorstellen ten aanzien van de processen. 


DEEL DEZE PAGINA