Decentrale Overheid

Duurzame ambities realiseren en tegelijk de energie en verandering erin houden

Duurzame ambities realiseren en tegelijk de energie en verandering erin houden

Het is een veelomvattende opgave waar gemeenten en provincies voor staan. Neem gemeenten: taken worden gedecentraliseerd en hoge ambities aangaande de energietransitie en woningbouw maken onderdeel uit van veel coalities. Het motto “meer doen met minder middelen” heeft ingrijpende veranderingen tot gevolg. Denk aan toenemende openheid rondom de verantwoording van uitgaven, reorganisaties van afdelingen of beheersbaarheid van contracten. Het vraagt van overheidsorganisaties daadkracht en tegelijk een doordachte visie op samenwerking met externe partijen en stakeholders.

De zaak in beweging zetten
Helderheid over de doelen is één. Maar dan de aanpak. Verandermoeheid ligt op de loer, door toenemende interactie met stakeholders. Dan moet er, naast inhoud, volop aandacht zijn voor de factor mens. En dat is een belangrijke kracht van de consultants van Balance. Vanuit hun specifieke expertise voegen zij kennis toe, geven ze energie, vaart, een nieuwe impuls. Ze richten bijvoorbeeld nieuwe processen in, adviseren over financiering, doen een second opinion op uw plannen, of fungeren als de onafhankelijke derde in een complexe samenwerking. Steeds vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak leidt tot betere oplossingen dan de traditionele, monodisciplinaire benadering. Bij Balance staat het verbinden van expertises daarom centraal.

Meer informatie?

Neem contact op met
Rikkert van der Veer
T. 020 676 3993
E. rikkertvanderveer@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Meer lezen

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Meer lezen

Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling.

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen.

Meer lezen

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Meer lezen

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Pilot Kleirijperij

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Rijksoverheid