Decentrale Overheid

Duurzame ambities realiseren en tegelijk de energie en verandering erin houden

licht

Filter per sector

Duurzame ambities realiseren en tegelijk de energie en verandering erin houden

Het is een veelomvattende opgave waar gemeenten en provincies voor staan. Neem gemeenten: taken worden gedecentraliseerd en hoge ambities aangaande de energietransitie en woningbouw maken onderdeel uit van veel coalities. Het motto “meer doen met minder middelen” heeft ingrijpende veranderingen tot gevolg. Denk aan toenemende openheid rondom de verantwoording van uitgaven, reorganisaties van afdelingen of beheersbaarheid van contracten. Het vraagt van overheidsorganisaties daadkracht en tegelijk een doordachte visie op samenwerking met externe partijen en stakeholders.

De zaak in beweging zetten
Helderheid over de doelen is één. Maar dan de aanpak. Verandermoeheid ligt op de loer, door toenemende interactie met stakeholders. Dan moet er, naast inhoud, volop aandacht zijn voor de factor mens. En dat is een belangrijke kracht van de consultants van Balance. Vanuit hun specifieke expertise voegen zij kennis toe, geven ze energie, vaart, een nieuwe impuls. Ze richten bijvoorbeeld nieuwe processen in, adviseren over financiering, doen een second opinion op uw plannen, of fungeren als de onafhankelijke derde in een complexe samenwerking. Steeds vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak leidt tot betere oplossingen dan de traditionele, monodisciplinaire benadering. Bij Balance staat het verbinden van expertises daarom centraal.

Meer informatie?

Neem contact op met
Rikkert van der Veer
T. 020 676 3993
E. rikkertvanderveer@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

Tunnels A73

Balance is door Rijkswaterstaat gevraagd om zorg te dragen voor een complete en sluitende overdracht van de TTI van de twee A73 tunnels (Roertunnel en tunnel Swalmen). De tunnels zijn in 2007 definitief opengesteld.

Via een specifiek daartoe door Balance opgemaakt plan van aanpak is onder regie van Balance en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en onderhoudsaannemer VIALIS vastgesteld hoe de overdracht gemaakt moest worden. Balance heeft dit gerealiseerd.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Oosterwold Almere

Oosterwold is een agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Een uniek project omdat de gebiedsinrichting aan het particuliere initiatief wordt overgelaten. Balance levert al enkele jaren een deskundige bijdrage in het procesmanagement.

Balance helpt de gemeenten Almere en Zeewolde met het project op gebied van communicatie, verantwoordelijkheid, organiseren, het risico, het juridische stuk, ze voeren het dialoog met de betrokken partijen en faciliteren bij de participatie in optima forma.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

Tunnels A73

NOM Woningen Leusden

Oosterwold Almere

Begin met typen en druk op enter om te zoeken