Decentrale Overheid

Op verantwoorde wijze duurzame ambities realiseren

 
 
 

Het is een veelomvattende opgave waar gemeenten en provincies voor staan. Neem gemeenten: taken worden gedecentraliseerd en hoge ambities aangaande de energietransitie en woningbouw maken onderdeel uit van veel coalities. Het motto “meer doen met minder middelen” heeft ingrijpende veranderingen tot gevolg. Denk aan toenemende openheid rondom de verantwoording van uitgaven, reorganisaties van afdelingen of beheersbaarheid van contracten. Het vraagt van overheidsorganisaties daadkracht en tegelijk een doordachte visie op samenwerking met externe partijen en stakeholders.

De zaak in beweging zetten
Helderheid over de doelen is één. Maar dan de aanpak. Verandermoeheid ligt op de loer, door toenemende interactie met stakeholders. Dan moet er, naast inhoud, volop aandacht zijn voor de factor mens. En dat is een belangrijke kracht van de consultants van Balance. Vanuit hun specifieke expertise voegen zij kennis toe, geven ze energie, vaart, een nieuwe impuls. Ze richten bijvoorbeeld nieuwe processen in, adviseren over financiering, doen een second opinion op uw plannen, of fungeren als de onafhankelijke derde in een complexe samenwerking. Steeds vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak leidt tot betere oplossingen dan de traditionele, monodisciplinaire benadering. Bij Balance staat het verbinden van expertises daarom centraal.


Een greep uit onze ervaring:


De regie behouden met een strak en prestatiegericht contract

In slechts enkele weken een plan opleveren om te komen tot een beheersbaar prestatiecontract. Dat was de opdracht van de Dienst Beheer Infrastructuur van de Provincie Zuid-Holland. Zij wil 25% van het beheer en onderhoud aan wegen voortaan uitbesteden aan de markt. Met een multidisciplinair team van zes consultants hebben we een GAP-analyse en vervolgens een helder plan van aanpak opgeleverd. Door de gevolgen en effecten te belichten, kan de dienst nu een risicogestuurde benadering toepassen én zo de regierol behouden. Inmiddels zijn we gevraagd voor de next step: de dienst verder ondersteunen met de implementatie.


Veel meer inzicht met nieuwe rapportages

Een grote gemeente in Nederland heeft al 17 jaar hetzelfde maandafsluitingsproces. Balance implementeerde een totaal nieuwe methodiek. Het resultaat: een heldere rapportage, eenvoudig te filteren op de specifieke informatiebehoefte van de DMU’s uit alle verschillende functielagen en afdelingen. 


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer en Apeldoorn hebben onze experts het fenomeen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap inhoud en uitvoering gegeven. Onze experts brachten de mogelijkheden in kaart, richten de projecten in en werken samen met de gemeentes aan de realisatie. Lees ook:


Audit op systeem en project brengt professionalisering

Het Havenbedrijf heeft een omvangrijke opgave als het aankomt op het realiseren van projecten in een commercieel gedreven wereldeconomie. In opdracht van klanten worden complexe terminals en projecten gerealiseerd, dit vergt een hoge mate van volwassenheid. Een integraal audit team van Balance voert samen periodieke thema- en projectaudits uit. Daarnaast brengen ze inzicht, vertrouwen en professionalisering van het systeem. 


Processen naar hoger plan, medewerkers kostenbewuster

Een hoogheemraadschap vond dat de planning- en controlcyclus beter moest. Met zijn kennis van treasurybeleid, compliance, wet-en regelgeving, personeelsbegrotingen en AO-vraagstukken, tilde onze consultant de financiële en administratieve processen naar een hoger plan. Tegelijkertijd zorgde hij voor een sterker kostenbewustzijn bij de medewerkers.


Projectmanagement dat samenwerking bevordert

Bij de planvorming voor een stedelijk OV-knooppunt, speelde er een veelheid aan wensen, belangen en randvoorwaarden. De samenhang werd aangebracht door een van onze projectmanagers die de uitdagingen van stedelijke ontwikkeling, logistiek en openbare ruimte integreerde in een overzichtelijk projectenprogramma.


Smart Mobility voor social return on investment.

Smart Mobility is een nieuwe vorm van samenwerken tussen de provincie Overijssel en haar raamcontractanten, waarin verschillende doelen (social return on investment (SROI) invullen, personeel vinden, werkloosheid oplossen, boost geven aan Smart Mobility) en belangen bij elkaar gebracht zijn. Hierdoor is het project gerealiseerd tegen lage kosten en kunnen wij als Balance invulling geven aan de SROI voor de provincie Overijssel en de mensen in de provincie.


Integraal werken in Den Haag

Integraal projectmanagement? UAV-gc? Wat doet een manager projectbeheersing? Omgevingsmanagement? Het was allemaal nieuw voor de gemeente Den Haag. Anderhalf jaar geleden zijn zij begonnen met het werken conform IPM. Balance is daarin de partner om hen te helpen bij de werk- en denkwijzen die daarbij horen. Met een team van 10 collega’s helpen we Den Haag de projecten integraal te benaderen en de organisatie daarin mee te nemen!


Gebiedsontwikkeling in Amsterdam

Amsterdam heeft de ambitie om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen mogelijk te maken, een enorme opgave. Met het oog op die opgave heeft Balance met de gemeente Amsterdam een raamovereenkomst ‘Projectmanagementcapaciteit Gebiedsontwikkeling’ gesloten. Wij leveren de gemeente projectmanagers gebiedsontwikkeling, die kennis hebben van gebiedsontwikkeling in de grootstedelijke en politiek-maatschappelijke omgeving van Amsterdam. We werken aan projecten als De Nieuwe Kern, Overhoeks, Amstel III, Sloterplas, Tuinen van West en Buikslotermeer.


DEEL DEZE PAGINA

 

Onze experts

Ivonne Kroon
Business Manager
T +31 (0)6 2757 2379

Contact