Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samenvoegen van twee integrale projectmanagement teams

Status: Lopend
Klant: Waterschap Drents Overijsselse Delta

licht

Filter per expertise categorie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen en heeft het groot onderhoud van 18 gemalen en stuwen voor de komende vier jaar in de markt gezet.

Vanaf 2019 gaat WDODelta daarom met vier aannemers aan de slag. Om de gewenste productietoename te realiseren vindt WDODelta:

  • De samenwerking met en tussen de opdrachtnemers;
  • en samenwerking en kennisdeling over de bouwteams heen essentieel. 

Een samenwerkingsvisie gericht op het bouwen aan vertrouwen en transparant werken is daarbij nodig.

Balance is gevraagd om de projectorganisatie op te zetten bestaande uit een Integraal Projectmanagement Team (IPM-Team) en vier bouwteams. Het is van belang dat het IPM-Team de vier bouwteams faciliteert zodat zij als zelfstandige teams kunnen draaien. Balance fungeert hier als kwartiermaker en projectmanager. 

Het IPM-team en het management van de vier betrokken aannemers gaan naast de werkzaamheden voor het groot onderhoud  aan de slag met:

  • Het verbeteren van de programmering; het verbeteren van de programmering is het in de planning zetten van wanneer wat moet gebeuren als onderdeel van programmamanagement. 
  • Uniformeren van processen; het uniformeren van het scope-proces, het ontwerp-proces of het proces van oplevering en overdracht. Het betreft de processen die gevolgd worden bij het realiseren van groot onderhoud en renovatie van de gemalen en stuwen.
  • Het ontwikkelen van standaarden; dit zijn uiteenlopende standaarden: een standaard scope-formulier, een standaard ontwerp voor een stuw of een pomp, een standaard voor projectcommunicatie.

Meer informatie?

Neem contact op met
Wim van Steeg
T. 020 – 676 3993
E. wimvansteeg@balance.nl

Zelfstandige bouwteams gefaciliteerd IPM-team

Zelfstandige bouwteams gefaciliteerd IPM-team

Balance heeft deze opdracht aangenomen en maakt periodiek een update voor de betrokkenen. In 2019 heeft dit al geleid tot substantieel meer opgeleverde gerenoveerde gemalen en stuwen. Het project loopt door tot eind 2020. 

In deze updates zijn onderwerpen aan bod gekomen zoals:

  • Kennismaking met alle betrokkenen in de projectorganisatie;
  • het delen van de samenwerkingsvisie;
  • het winnen van vertrouwen en transparant werken;
  • de infrastructuur en objecten van WDODelta.

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

ProjectGeluidwerende voorzieningen Veldhuizen