Project

Tunnels A73

Het bewerkstelligen van een complete en sluitende oplevering en overdracht van de tunneltechnische installaties van de twee A73 tunnels

Status: Afgerond
Klant: Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO)

licht

Filter per expertise categorie

De A73 tunnels (Roertunnel en tunnel Swalmen) zijn in 2007 definitief opengesteld en de overdracht van aanleg naar beheer heeft in 2012 plaatsgevonden. Deze overdracht omvatte echter niet het deel met betrekking tot de tunneltechnische installaties (TTI). Balance is door Rijkswaterstaat PPO Tunnels Cluster III gevraagd om alsnog zorg te dragen voor een complete en sluitende overdracht van de TTI van de twee A73 tunnels.

Na de overdracht van de A73 tunnels in 2012 is gebleken dat de areaalgegevens (gerelateerd aan de tunneltechnische installaties) nog aan RWS Zuid-Nederland moesten worden overgedragen. Via een specifiek daartoe door Balance opgemaakt plan van aanpak is aansluitend daarop onder regie van Balance en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat PPO, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en onderhoudsaannemer VIALIS vastgesteld welke gegevens moesten worden overgedragen en hoe deze daartoe dienen te worden opgemaakt.

Door middel van een gestructureerd ingerichte O&O overlegstructuur is gezamenlijk beheerst toegewerkt naar de juiste opmaak en toetsing van de gegevens. Met behulp van onze -voor deze opdracht – specifiek op de TTI toegesneden Beheerstool O&O is beheerst toegewerkt naar een aantoonbaar volledige en correcte opmaak van de gegevens. De gegevens zijn vervolgens succesvol in het beheer managementsysteem van RWS Zuid-Nederland verwerkt, zodat deze direct voor de verdere invulling van het beheer en onderhoud van de tunnels konden worden toegepast.

Meer informatie?

Neem contact op met
Jonas Kramer
T. 020 – 676 39 93
E. jonaskramer@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken