Project

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Verbouwen van 16 metrostations terwijl ‘de winkel’ moet open blijven

Status: Opgeleverd, overdracht medio 2019 gereed
Klant: Metro & Tram – gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

Op de laatste dag van het jaar 16 metrostations gereed voor gebruik: dé doelstelling voor Balance bij het Project Stationsrenovatie (SRN) Oostlijn, een project van de Gemeente Amsterdam, Metro & Tram en bouwbedrijf Hegeman Bouw & Infra B.V. De grootste uitdaging was de samenwerking tussen de betrokken partijen en het leveren van de opleverdossiers. Balance verdiepte zich in het huidige proces en heeft dit verbeterd. Dit heeft niet alleen een positief effect op SRN Oostlijn, maar ook voor projecten in de toekomst.

Balance kreeg de opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe contractmanager voor het managementteam SRN Oostlijn. Een grote uitdaging omdat het project volop in uitvoering was bij aanvang van de opdracht; er stonden circa 100 contractwijzigingen open. Er moest een vloeiende overdracht plaatsvinden tussen de contractmanagers waardoor het project geen vertraging zou oplopen en de metrostations tijdig zouden worden opgeleverd.

Wekelijks overleg introduceren en tegelijk tijdskritieke wijzigingen doorzien

Begin 2018 heeft er een intensieve periode van overdracht plaatsgevonden tussen de contractmanagers, waarin de belangrijkste projectdetails besproken en overgedragen zijn. Eind februari was de overdracht afgerond en begon de opdracht voor Balance. De staande overlegstructuur voor het onderdeel contractmanagement is in de beginfase onderzocht waarna het naar eigen inzicht is aangepast. Door een wekelijks overleg tussen Metro & Tram en Hegeman werden tijdskritieke wijziginen snel doorzien. De partijen bleven het gehele project met elkaar in overleg, dat een goede samenwerking bevorderde.

Meer informatie?

Neem contact op met
Jochem Wellinga
T. 06-20608404
E. jochemwellinga@balance.nl

Het huidige proces observeren en tegelijk verbeteringen doorvoeren

De belangrijkste doelstelling, het gereed hebben van 16 metrostations op 31 december 2018, had tot gevolg dat de drukste periode in november en december zou zijn. De werkdruk moest hier worden verlaagd. Door dichter op de uitvoering te kruipen en reeds gekeurde onderdelen al eerder informeel te toetsen, is het mogelijk gebleken om voor het indienen van een eerste versie al 80% van het opleverdossier getoetst te hebben. Deze nauwe samenwerking tussen Metro & Tram en Hegeman is een goed voorbeeld van een waardevolle verbetering in de samenwerking, niet alleen nu maar ook voor projecten in de toekomst.

Het aangepaste toetsproces opleverdossier resulteert in een tijdige acceptatie van dossiers, waarbij enkel een aantal kleine restpunten resteerde. Dit is in begin 2019 opgelost door bouwbedrijf Hegeman. De metrostations zijn op dato opgeleverd naar tevredenheid van alle partijen.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Remon Bergkotte
Contractmanager

Quote

Voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten

Het meest interessant aan de opdracht was voor mij de invulling van de samenwerking tussen Metro & Tram en Hegeman. Ik zat voor het eerst fysiek tegenover mijn counterpart, Hegeman contractmanager. Naast de formele kant van contractmanagement heeft de informele invulling veel bijgedragen om de zakelijke kant tijdig en met draagvlak aan beide zijdes ingevuld te krijgen. Deze wijze van samenwerken staat voor mij model voor hoe een project als bouwteam dient te opereren in de fase van contractbeheersing. Daarnaast was het een uitdaging om met veel verouderde of onjuiste areaalinformatie te werken. Toch is het gelukt om deze assets op orde te krijgen.

De uitdaging voor veel grote projecten is de vraag hoe je een project succesvol als bouwteam voorbereidt en aanbesteedt, zodat de teams van opdrachtgever en opdrachtnemer na gunning daadwerkelijk als volleerd bouwteam samenwerken. De leerervaringen van SRN Oostlijn zijn waardevol en neem ik mee naar toekomstige projecten.

Bas de Jong

Bas de Jong
Projectmanager Stationsrenovatie Oostlijn

Quote

Deskundigheid en structuur

Remon is een zeer deskundig contractmanager die deze uitdagende opdracht tot een mooi succes heeft gebracht. Als persoon paste hij goed in het team van Stationsrenovatie Oostlijn. Hij is zeer secuur en handelde alle wijzigingen zeer gestructureerd en met de nodige deskundigheid af.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken