Project

Salland – Twentetunnel

Ten behoeve van het Elektronisch Oplever Dossier

Status: Lopend
Klant: Vialis

licht

Filter per expertise categorie

In opdracht van Rijkswaterstaat is Vialis gevraagd om het Elektronische Overdrachtsdossier (EOD) voor de Salland Twentetunnel (STT) actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) te maken. Daarbij moet Vialis een complete en correcte overdracht aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) geven. Balance is door Vialis gevraagd om invulling te geven aan dit traject.

De STT omvat een gecombineerde spoor- en autotunnel met twee toerit-constructies in Nijverdal (Overijssel) die als onderdeel van een geheel nieuw tracé van de N35 is gerealiseerd. Als onderdeel van het totale werk zijn tevens twee spoorwegbruggen, twee rijkswegbruggen, twee viaducten, een voetgangers- en fietstunnel, twee calamiteitenroutes, twee dienstgebouwen en geluidsschermen gerealiseerd.

Gegevens importeren databeheersystemen

Het project is gerealiseerd door aannemerscombinatie Leo ten Brinke (uitvoerende combinatie bestaande uit Van Hattum en Blankevoort), KWS (weginfra), Vialis en Hegeman (beton- en industriebouw). In augustus 2015 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van STT afgerond en is de tunnel opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is het beheer van de tunnel door Rijkswaterstaat (Grote Projecten en Onderhoud (RWS GPO) overgedragen aan RWS ON. Er is gebleken dat de in het beheersysteem van RWS ON te importeren gegevens ontoereikend zijn om te importeren in het beheersysteem Meridian van RWS ON. Zonder een deugdelijk ABC EOD kan het district onvoldoende invulling geven aan haar beheer- en onderhoudstaken en aan haar verplichtingen als tunnelbeheerder.

Als onderdeel van het op orde brengen van het EOD wordt zowel een succesvolle import van deze gegevens in het databeheersysteem Meridian van RWS ON gerekend, alsook een mutatie van de systemen. Teneinde dit te bewerkstelligen zal een oplevering en overdracht (O&O) traject worden doorlopen. Waarbij in nauwe samenwerking tussen betrokken partijen naar een eindsituatie wordt toegewerkt. Het gegevens areaal ABC zal worden afgestemd op de actuele situatie en het zal worden verwerkt in diverse systemen.  

Meer informatie?

Neem contact op met
Jonas Kramer
T. +316 579 47 506
E. jonaskramer@balance.nl

Fases binnen het traject

Balance is door Vialis gevraagd om invulling aan dit O&O traject te geven waarbij de door haar ontwikkelde en elders reeds succesvol geïmplementeerde aanpak zal worden toegepast. De werkzaamheden ter invulling van de opdracht zijn door Vialis-Balance medio 2018 gestart en zijn daarbij ‘opgedeeld’ in 2 fasen.

In de eerste fase wordt door Balance een plan van aanpak opgesteld. Hier wordt de invulling van het project nader beschreven. Tegelijk worden twee sporen doorlopen waarbij de eisen van het op te maken EOD en de gedefinieerde eisen van RWS ON worden meegenomen. Enerzijds een waardebepaling van het bestaande EOD en anderzijds de feitelijke invulling van de O&O methodiek. Als onderdeel van de door ons beoogde invulling van de O&O methodiek worden de benodigde stappen, werkzaamheden, organisatie en de te genereren O&O producten verder uitgewerkt. Daartoe behoort het opstellen van een beheertool O&O, waarvan de totstandbrenging van een correct EOD en de overdracht als onderdeel van fase twee zal worden beheerst. Uitgangspunt voor de beheertool O&O is de beperkte beschikbare decompositie van de STT als onderdeel van genoemde waardebepaling nader dient te worden uitgewerkt en aangevuld op basis van de NEN-2767-4. Daarbij zal op basis van de decompositie en de nader door RWS ON gedefinieerde kwaliteitseisen inzichtelijk worden gemaakt welke gegevens worden aangeleverd.

De afronding van fase 1 zal mei 2019 plaatsvinden, op basis daarvan wordt er een plan van aanpak gemaakt voor het EOD. Hiermee zal door ons een solide en eenduidige basis worden gelegd voor het uiteindelijke compleet ABC opgemaakte EOD; de gegevensimport daaruit en alle aan de orde zijnde te muteren beheersystemen.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Nieuwe Keersluis Limmel