Project

Salland – Twentetunnel

Ten behoeve van het Elektronisch Oplever Dossier

Status: Lopend
Klant: Vialis

licht

Filter per expertise categorie

In opdracht van Rijkswaterstaat is Vialis gevraagd om het Elektronische Overdrachtsdossier (EOD) voor de Salland Twentetunnel (STT) actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) te maken. Daarbij moet Vialis een complete en correcte overdracht aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) geven. Balance is door Vialis gevraagd om invulling te geven aan dit traject.

De STT omvat een gecombineerde spoor- en autotunnel met twee toerit-constructies in Nijverdal (Overijssel) die als onderdeel van een geheel nieuw tracé van de N35 is gerealiseerd. Als onderdeel van het totale werk zijn tevens twee spoorwegbruggen, twee rijkswegbruggen, twee viaducten, een voetgangers- en fietstunnel, twee calamiteitenroutes, twee dienstgebouwen en geluidsschermen gerealiseerd.

Gegevens importeren databeheersystemen

Het project is gerealiseerd door aannemerscombinatie Leo ten Brinke (uitvoerende combinatie bestaande uit Van Hattum en Blankevoort), KWS (weginfra), Vialis en Hegeman (beton- en industriebouw). In augustus 2015 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van STT afgerond en is de tunnel opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is het beheer van de tunnel door Rijkswaterstaat (Grote Projecten en Onderhoud (RWS GPO) overgedragen aan RWS ON. Er is gebleken dat de in het beheersysteem van RWS ON te importeren gegevens ontoereikend zijn om te importeren in het beheersysteem Meridian van RWS ON. Zonder een deugdelijk ABC EOD kan het district onvoldoende invulling geven aan haar beheer- en onderhoudstaken en aan haar verplichtingen als tunnelbeheerder.

Als onderdeel van het op orde brengen van het EOD wordt zowel een succesvolle import van deze gegevens in het databeheersysteem Meridian van RWS ON gerekend, alsook een mutatie van de systemen. Teneinde dit te bewerkstelligen zal een oplevering en overdracht (O&O) traject worden doorlopen. Waarbij in nauwe samenwerking tussen betrokken partijen naar een eindsituatie wordt toegewerkt. Het gegevens areaal ABC zal worden afgestemd op de actuele situatie en het zal worden verwerkt in diverse systemen.  

Meer informatie?

Neem contact op met
Jonas Kramer
T. +316 579 47 506
E. jonaskramer@balance.nl

Tunnel

Fases binnen het traject

Balance is door Vialis gevraagd om invulling aan dit O&O traject te geven waarbij de door haar ontwikkelde en elders reeds succesvol geïmplementeerde aanpak zal worden toegepast. De werkzaamheden ter invulling van de opdracht zijn door Vialis-Balance medio 2018 gestart en zijn daarbij ‘opgedeeld’ in 2 fasen.

In de eerste fase wordt door Balance een plan van aanpak opgesteld. Hier wordt de invulling van het project nader beschreven. Tegelijk worden twee sporen doorlopen waarbij de eisen van het op te maken EOD en de gedefinieerde eisen van RWS ON worden meegenomen. Enerzijds een waardebepaling van het bestaande EOD en anderzijds de feitelijke invulling van de O&O methodiek. Als onderdeel van de door ons beoogde invulling van de O&O methodiek worden de benodigde stappen, werkzaamheden, organisatie en de te genereren O&O producten verder uitgewerkt. Daartoe behoort het opstellen van een beheertool O&O, waarvan de totstandbrenging van een correct EOD en de overdracht als onderdeel van fase twee zal worden beheerst. Uitgangspunt voor de beheertool O&O is de beperkte beschikbare decompositie van de STT als onderdeel van genoemde waardebepaling nader dient te worden uitgewerkt en aangevuld op basis van de NEN-2767-4. Daarbij zal op basis van de decompositie en de nader door RWS ON gedefinieerde kwaliteitseisen inzichtelijk worden gemaakt welke gegevens worden aangeleverd.

De afronding van fase 1 zal mei 2019 plaatsvinden, op basis daarvan wordt er een plan van aanpak gemaakt voor het EOD. Hiermee zal door ons een solide en eenduidige basis worden gelegd voor het uiteindelijke compleet ABC opgemaakte EOD; de gegevensimport daaruit en alle aan de orde zijnde te muteren beheersystemen.

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Nieuwe Keersluis LimmelNieuwe kern