Project

Pilot Kleirijperij

Periode: 2015 – 2021
Klant: Gezamenlijke opdrachtgevers
Expertise: Procurement en governance

De uitdaging

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. De biodiversiteit neemt er door af en door de hoeveelheid slib zijn er regelmatig baggerwerkzaamheden nodig in de havens. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

De oplossing

Opstellen van een plan van aanpak, inkoopplan en contractdocumenten en contractbeheersplan en organiseren van governance tussen de betrokken opdrachtgevende instanties. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is. De pilot levert veel kennis op over de rijping van baggerslib tot klei en de bruikbaarheid ervan. Deze kennis kan ook op andere plekken in Nederland van grote waarde zijn, bijvoorbeeld in de Westerschelde. Nederland kan als baggerland deze kennis internationaal toepassen; ook estuaria (verbrede monding van een rivier) elders in de wereld hebben te kampen met te veel slib.

toolkit-expertise

Meer weten over Projectmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Woonwijk vliegbasis Soesterberg

Wonen in en met de natuur

Balance draagt met de Coördinator bouw- en woonrijpmaken bij aan ontwikkeling woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Meer lezen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Woonwijk vliegbasis Soesterberg

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks