Project

Nieuwe Keersluis Limmel

Pionier op het gebied van een waterkering project en tegelijk de betrokken stakeholders tevreden houden

Status: Opgeleverd
Klant: BESIX

licht

Filter per expertise categorie

De nieuwe Keersluis te Limmel is het eerste Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) project ter wereld voor een waterkering. Keersluis Limmel Company heeft in opdracht van Rijkswaterstaat zorg gedragen voor het ontwerpen en bouwen en van het object en Keersluis Limmel Maintenance verzorgt aansluitend hierop voor 30 jaar het onderhoud van het object. Balance kreeg van BESIX in nauwe afstemming met Rijkswaterstaat de opdracht om gerelateerd aan de voltooiing van het object een oplevering en overdracht te bewerkstelligen waarbij aantoonbaar kan worden vastgesteld dat alle benodigde areaalgegevens voor alle betrokken partijen op de juiste wijze beschikbaar zijn om invulling aan het langjarig onderhoud te kunnen geven.

De nieuwe Keersluis te Limmel behoeft na de bouw ervan, vanwege de aansluitend daarop aan de orde zijnde 30-jarige exploitatiefase, feitelijk niet ‘direct’ aan Rijkswaterstaat te worden overgedragen. Dat neemt niet weg dat op moment van voltooiing van het werk alle te genereren gegevens ook voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland als areaaleigenaar beschikbaar moeten zijn en moeten overeenstemmen met de gerealiseerde werkelijkheid. In opdracht van BESIX, de grootste bouwgroep van België, heeft Balance invulling gegeven aan een maatwerktraject met betrekking tot Oplevering & Overdracht (O&O). Een traject waarbij in relatie tot de actuele situatie van het Bouw Informatie Model (BIM) tussen alle betrokken partijen gestructureerd naar het moment van voltooiing van het werk is toegewerkt en waarbij voor RWS Zuid-Nederland te allen tijde de toegang tot en beschikbaarheid over de actuele areaalgegevens is geborgd.

Meer informatie?

Neem contact op met
Frank Postma
T. 020 – 676 39 93
E. frankpostma@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Al tijdens het proces starten met de gegevensverzameling voor O&O

Balance heeft informatie verzameld door interviews met betrokken stakeholders. Er is hierbij een specifieke invulling gegeven aan de oplevering & overdracht van de keersluis. Aan de hand van de Balance beheertool zijn al tijdens het proces gegevens verzameld. Daarnaast is er een Toetslogboek O&O opgesteld. Hier werd gekeken of er aan de gegevensbehoefte van de betrokken partijen werd voldaan. Door tijdens het proces al te starten is het project afgesloten met een volledig gevuld areaal dossier. Voor de toekomst zorgt het Toetslogboek en de Beheertool voor toegang en directe beschikbaarheid van de benodigde gegevens.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken