Maaswerken-Maasroute

Bewerkstelligen van een complete en sluitende oplevering en overdracht

Status: Afgerond
Klant: Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO)

licht

Filter per expertise categorie

Balance is sinds 2002 structureel in meerdere rollen en functies bij het Programma Maaswerken betrokken. Vanaf 2010 hebben de experts van Balance, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een duurzame overdracht ontwikkeld. Een overdracht waarbij kan worden vastgesteld dat alle over te dragen gegevens correct zijn opgemaakt en verwerkt. De overdracht is tevens direct bruikbaar in het door RWS te voeren assetmanagement, beheer en onderhoud. Dit is gedaan voor het programmaonderdeel Maasroute inzake de oplevering en overdracht van daarvan onderdeel uitmakende projecten.

Verbreden vaarweg Maas

De Maasroute is onderdeel van het programma Maaswerken. Het doel van het project Maasroute omvat het vergroten van de vaarweg. De vaarroute stoomt vanaf sluis Ternaaien (ten zuiden van Maastricht) stroomafwaarts via de Maas, het Julianakanaal en het Lateraalkanaal in westelijke richting naar Den Bosch en in noordelijke richting via het Maas-Waalkanaal richting de Waal.

Het vergroten van de vaarweg moet ervoor zorgen dat deze geschikt wordt voor de grotere binnenvaartschepen (klasse Vb). Hierdoor wordt de vaarweg bevaarbaar voor tweebaksduwvaart: schepen met een lengte van 190 meter, een breedte van 11,4 meter en een diepte van 3,5 meter. De Maas wordt tevens toegankelijk voor vierlaags containervaart op het traject Weurt–Born en de drielaags containervaart op het traject Born–Maastricht (Ternaaien).   

Driehoekssamenwerking

De essentie van de aanpak ligt in het toegepaste samenwerkingsmodel. Waarbij vanuit zowel een fundament van gedeelde verwachtingen als een constructieve open manier, in de driehoek van Rijkswaterstaat als opdrachtgever, als betrokken aannemers en de beheerder van Rijkswaterstaat, wordt samengewerkt. Deze samenwerking is door Balance vormgegeven, met de focus op het gemeenschappelijke belang van een duurzame overdracht met respect voor elkaars belangen.

Beheertool key in realisatie

Door Balance is de aanpak O&O onder haar regievoering vanaf 2011 met succes toegepast. Door ontwikkeling en toepassing van een specifiek gemaakte beheertool O&O is er een duurzame overdracht bewerkstelligd. Tijdens de uitvoering van het project en hierna zijn risico’s en kansen tijdig geïdentificeerd en op respectievelijke wijze beheerst en verzilverd:

  • Sluizen Born, Maasbracht Heel: per complex een complete ombouw van de sluis  ten behoeve van klasse Vb scheepvaart en een algehele revisie van de overige sluisdelen;
  • Sluizen Sambeek en Belfeld: per complex een complete ombouw van de sluis ten behoeve van klasse Vb scheepvaart en een algehele revisie van de overige sluisdelen;
  • Gemaal Born: renovatie met ombouw van een deel van de installatie mede om mogelijk in de toekomst te voorzien in elektriciteitsopwekking;
  • Poirée-stuw Belfeld: aanpassing van het stuwcomplex met een nieuwe constructie kraanwagen ten behoeve van manipuleren stalen schuiven;
  • Bediencentrale Maasbracht: realisatie van een compleet nieuwe scheepvaartverkeerscentrale van waaruit negen objecten (sluiscomplexen, bruggen en stuw) tussen Maasbracht en Limmel via glasvezelverbindingen worden aangestuurd en daartoe ook zijn aangepast en overgedragen;
  • Passeervak Zuid Julianakanaal: realisatie verruiming Julianakanaal over een lengte van 1 kilometer ten behoeve van veilig passeren scheepvaart;
  • Passeervak Noord Julianakanaal: realisatie verruiming Julianakanaal; over een lengte van 1 kilometer ten behoeve van veilig passeren scheepvaart;
  • Verruiming Julianakanaal: over een lengte van ruim 30 kilometer tussen Limmel en Maasbracht volledig geschikt maken van het Julianakanaal voor klasse Vb scheepvaart bestaande uit onder meer dijkverplaatsingen, aanpassingen oevers (damwandconstructies) vaarwegverdieping, bodembescherming, aanpassing weginfra, en onderhoudsbaggerwerken;
  • Verkeersmanagement Julianakanaal: realisatie van nieuwe mast configuraties ten behoeve van Marifonie en AIS voor scheepvaart over het Julianakanaal.

Meer informatie?

Neem contact op met
Frank Postma
T. 020 – 676 39 93
E. frankpostma@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Besix-Mourik

Sake Hemstra
Projectdirecteur aannemerscombinatie Besix-Mourik

Quote

Beheerst afkoersen op het einddoel

“De gehanteerde werkwijze heeft voor het project sluizen Born – Maasbracht – Heel een (gelijk)tijdige oplevering en overdracht gezorgd, zonder restpunten. Gezien de relatief late start van dit proces is dit een hele mooie prestatie.
Het op een beheerste wijze af kunnen koersen op het einddoel, brengt rust in de samenwerking en straalt vertrouwen uit naar alle betrokken partijen.

Elk project zal in een vroegtijdig stadium stil moeten staan bij O&O, want een project is nooit geslaagd als de beheerder dit niet kan/wil overnemen. De handvatten hiervoor zijn in deze evaluatie duidelijk beschreven”.

Rijkswaterstaat logo

Frans Hendrikx
Projectmanager RWS PPO Maaswerken – Maasroute

Quote

Gereed zijn voor de volgende klus 

“We maken als projectteams mooie projecten! Nee, eigenlijk is het, we maken functionerende objecten en voegen nieuwe, noodzakelijke objecten toe aan het areaal van Rijkswaterstaat. Wat echter mooi is, moet ook mooi blijven. Dus na opheffing van het projectteam zal de eigenaar van het object moeten zorgen en beheren. En dit is de kern van het O&O-proces dat bij dit project is doorlopen, bespreekbaar is gemaakt en zeer essentieel: niet op de plank is blijven liggen tot het einde van de realisatie. Dit gaf energie en leidde naar het moment dat we als drie partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerder) ook nastreven met een project: op tijd gereed zijn, tevreden zijn over het resultaat en klaar staan voor een nieuwe klus. Dat dit geld en tijd bespaart is overbodig te noemen”.

Rijkswaterstaat logo

Wilbert Peereboom
Afdelingshoofd RWS ZN, district Zuid-Oost

Quote

(Gelijk)tijdige oplevering en overdracht

“De manier waarop we gezamenlijk aandacht hebben voor het vastleggen en overdragen van kennis en informatie over het project geeft mij als (toekomstig) beheerder het gevoel daadwerkelijk vanaf de eerste dag betrokken te zijn bij het project. Mijn belang om aan het beheer en onderhoud straks goed invulling te kunnen geven wordt hierdoor door alle partijen gezien en serieus genomen. Het wordt mij mogelijk gemaakt om wensen en behoeftes te delen. Deze worden herkend en opgepakt. Mooi hoe dit al aantoonbaar heeft geleid tot opleveringen zonder restpunten”.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Gebiedsontwikkeling Merwe-VierhavensA16 Rotterdam