Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

Het bedrijf Grond & Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam heeft als missie om voor iedereen een passende plek in Amsterdam te realiseren. Omdat er in het kader hiervan circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie van de projecten.

Grond & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor erfpacht, beheer van het vereveningsfonds en de gebiedsontwikkeling en transformatie (grondproductie) van de gemeente Amsterdam. Belangrijk onderdeel van de hierboven beschreven missie is het ambitieuze doel om tot 2025 jaarlijks 7.500 woningen te bouwen, verdeeld over verschillende segmenten en doelgroepen. Daarom zijn er op dit moment circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten gaande binnen Amsterdam en dat vraagt de nodige coördinatie, onder meer om ervoor te zorgen dat de ambities vertaald worden naar projecten, en omgekeerd. Hiervoor is Balance ingeschakeld.

Halen en brengen

Balance werkt voor de coördinatie samen binnen het ‘Programmateam Woningbouw’. Dit team is het scharnier tussen het beleid en de projecten, oftewel verantwoordelijk voor het halen en brengen van informatie over de woningbouwproductie zonder te micromanagen. Onder het ‘halen’ valt het opvangen van signalen uit projecten en het onderscheid maken tussen projecteigen vraagstukken of problemen die het tempo van de productie in gevaar brengen. Ook onderdeel hiervan is het analyseren van monitoringsgegevens en het communiceren van bevindingen naar ambtelijk opdrachtgevers en bestuur. 

Het ‘brengen’ betreft het analyseren en communiceren van de signalen uit de projecten richting de directie en het gemeentelijk bestuur. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met eventuele politieke gevoeligheden.

Het proces van halen en brengen werkt ook in de tegengestelde richting vanuit het bestuur richten de projecten. Hierbij is de rol van het programmateam woningbouw voornamelijk gericht op het informeren over nieuw en aankomend beleid en hoe projectmanagers daarop kunnen inspelen. Uiteraard wordt ook buiten de eigen organisatie gekeken naar kansen door samenwerkingen te zoeken met woningcorporaties, marktpartijen en belangenverenigingen. Ook hier gaat het alleen over projectoverstijgend samenwerken, bijvoorbeeld door een convenant op te stellen.

Resultaat

Door de coördinatie op deze manier aan te pakken verzorgd het team een goed overzicht van het beleid en de woningbouwproductie voor alle betrokken partijen binnen de gemeente. Hierdoor is de ambtelijk opdrachtgever gebiedsontwikkeling ontlast, zodat zij goed geïnformeerd met projectteams en de politiek in gesprek kan gaan. Dit draagt bij aan de beleidsvorming en de benodigde versnelling van de gebiedsontwikkeling.

Meer informatie?

Neem contact op met
Pieter Vermeulen
T. +31 6 15014932
E. pietervermeulen@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Pieter Balance
Quote

Intensieve samenwerking leidt tot succes  

“Voor mij is het team woningbouw een prachtige en leerzame plek binnen de gemeente Amsterdam. De wisselwerking tussen politiek en beleid aan de ene kant en de gebiedsontwikkelingsprojecten aan de andere kant is interessant om te volgen en te sturen. Ik vind het vooral mooi om te zien hoe (soms onzichtbare) belangen en persoonlijke contacten het woningbouwproces beïnvloeden. Het omgaan met deze invloeden en de cultuurverschillen tussen projecten en politiek is iets wat ik zeker meeneem naar toekomstige opdrachten.”

Pieter Vermeulen
Adviseur Woningbouw

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance - WarmetenettenProject