Project

Bommenkaart; Explosieven WOII

Veilige (her)ontwikkeling nieuwbouw en bestaande bouw door beleid rondom Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

De gemeente Amsterdam wil nieuwe grond voor woningbouw. Wel op een veilige manier. Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet gesprongen Explosieven (NGE). Dit is voor gebiedsontwikkeling relevant. Voor de bouw moet duidelijk zijn wat er in de bodem kan worden verwacht en hoe je daar op een veilige manier mee omgaat. Zo zorgen eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, investeerders en vele andere initiatiefnemers voor kwalitatieve en duurzame nieuwbouw: locaties van koop en huur, transformatie van leegstaande panden en zelfbouw.

De laatste jaren wordt er bij Gebiedsontwikkeling gekeken naar het oorlogsverleden van een gebied (in Nederland voornamelijk de Tweede Wereldoorlog). Bij bouwpercelen wordt vastgesteld of er kans is op Niet Gesprongen Explosieven. Deze gebieden worden verdachte gebieden genoemd. Er wordt beoordeeld hoe betrokkenen hiermee moeten omgaan. Naast veilig wonen, is veilig werken belangrijk. Het beleidsveld is in ontwikkeling.

Onderzoeksmethoden NGE in ontwikkeling

Afbakening van verdachte gebieden is een vakgebied dat in Nederland in ontwikkeling is. Dit vraagt om beleidsontwikkeling en om goede onderbouwde methoden. Het uitvoeren van detectieonderzoek en de beoordeling welke maatregelen er nodig zijn, vraagt een deskundige blik waarbij Balance ook kijkt naar het budget. Het werkveld en de onderzoeksmethoden zijn volop in ontwikkeling bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Historisch vooronderzoek wordt gestructureerd opgezet.

In Nederland is een beperkt aantal (gecertificeerde) bedrijven actief op het gebied van advisering en detectieonderzoek inzake NGE. Het is essentieel om als opdrachtgever richting te geven aan de oplossingen die deze bedrijven bieden. Dit vraagt om kennis en ervaring met dit vakgebied. Amsterdam heeft Balance gevraagd als adviseur bij het Ambtelijk Adviesteam Niet Gesprongen Explosieven.

Meer informatie?

Neem contact op met
Robin Siebel
T. 020 676 3993
E. robinsiebel@balance.nl

Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

Innovatieve methodes, doeltreffend resultaat

De experts van Balance hebben relevante ervaring in de aansturing van NGE-projecten. De experts zijn op de hoogte van de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring: van detectie tot opsporing. Al deze aspecten worden in de rol van adviseur voor de gemeente Amsterdam ingezet. De beschikbare financiële middelen worden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig ingezet.

Balance begeleidt historisch (voor-)onderzoek en gebiedsafbakening. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd. De uitvoering wordt begeleid. Financiële vraagstukken worden ingekaderd en getoetst. Waar nodig wordt beleid geconcretiseerd of ontwikkeld.

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

OosterwoldSatelliet