Project

Bommenkaart; Explosieven WOII

Veilige (her)ontwikkeling nieuwbouw en bestaande bouw door beleid rondom Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

De gemeente Amsterdam wil nieuwe grond voor woningbouw. Wel op een veilige manier. Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet gesprongen Explosieven (NGE). Dit is voor gebiedsontwikkeling relevant. Voor de bouw moet duidelijk zijn wat er in de bodem kan worden verwacht en hoe je daar op een veilige manier mee omgaat. Zo zorgen eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, investeerders en vele andere initiatiefnemers voor kwalitatieve en duurzame nieuwbouw: locaties van koop en huur, transformatie van leegstaande panden en zelfbouw.

De laatste jaren wordt er bij Gebiedsontwikkeling gekeken naar het oorlogsverleden van een gebied (in Nederland voornamelijk de Tweede Wereldoorlog). Bij bouwpercelen wordt vastgesteld of er kans is op Niet Gesprongen Explosieven. Deze gebieden worden verdachte gebieden genoemd. Er wordt beoordeeld hoe betrokkenen hiermee moeten omgaan. Naast veilig wonen, is veilig werken belangrijk. Het beleidsveld is in ontwikkeling.

Onderzoeksmethoden NGE in ontwikkeling

Afbakening van verdachte gebieden is een vakgebied dat in Nederland in ontwikkeling is. Dit vraagt om beleidsontwikkeling en om goede onderbouwde methoden. Het uitvoeren van detectieonderzoek en de beoordeling welke maatregelen er nodig zijn, vraagt een deskundige blik waarbij Balance ook kijkt naar het budget. Het werkveld en de onderzoeksmethoden zijn volop in ontwikkeling bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Historisch vooronderzoek wordt gestructureerd opgezet.

In Nederland is een beperkt aantal (gecertificeerde) bedrijven actief op het gebied van advisering en detectieonderzoek inzake NGE. Het is essentieel om als opdrachtgever richting te geven aan de oplossingen die deze bedrijven bieden. Dit vraagt om kennis en ervaring met dit vakgebied. Amsterdam heeft Balance gevraagd als adviseur bij het Ambtelijk Adviesteam Niet Gesprongen Explosieven.

Meer informatie?

Neem contact op met
Robin Siebel
T. 020 676 3993
E. robinsiebel@balance.nl

Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

Innovatieve methodes, doeltreffend resultaat

De experts van Balance hebben relevante ervaring in de aansturing van NGE-projecten. De experts zijn op de hoogte van de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring: van detectie tot opsporing. Al deze aspecten worden in de rol van adviseur voor de gemeente Amsterdam ingezet. De beschikbare financiële middelen worden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig ingezet.

Balance begeleidt historisch (voor-)onderzoek en gebiedsafbakening. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd. De uitvoering wordt begeleid. Financiële vraagstukken worden ingekaderd en getoetst. Waar nodig wordt beleid geconcretiseerd of ontwikkeld.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken