Project

Gebiedsontwikkeling Broekpolder

Aan de hand van procesversnellers naar een passende saneringsoplossing

Status: Afgerond
Klant: Provincie Zuid-Holland

licht

Filter per expertise categorie

Broekpolder is een natuurgebied van 400 hectare in de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland. Het gebied is in de jaren ‘60 opgehoogd met vervuild havenslib uit de Rotterdamse haven. Er is een ecologisch risico vastgesteld waardoor sanering spoedeisend is. De provincie heeft Balance gevraagd dit complexe project in te passen in Broekpolder, rekening houdend met belangen en betrokkenheid van stakeholders van het natuurgebied.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de saneringsopgaven. De provincie werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de overheid aan: slim ruimtegebruik, innovatieve economie, aantrekkelijke leefomgeving, schone energie en infrastructuur.

Met procesversnellers naar ontwikkelstrategie

Balance is procesbegeleider geweest bij project Broekpolder. De experts van Balance hebben ervoor gezorgd dat er belangrijke stappen werden gezet richting de saneringoplossing. Namens de provincie Zuid-Holland heeft Balance een stakeholders- en omgevingsanalyse uitgevoerd. De analyses zijn het vertrekpunt voor drie opeenvolgende procesversnellers:

  • de coalitiescan
  • de kansensessie
  • de effectenarena

Op basis hiervan heeft Balance een ontwikkelstrategie voorgesteld. De coalitiescan is een verdieping op de stakeholderanalyse. Verschillende denkcoalities in het gebied zijn hiermee inzichtelijk gemaakt. De coalities vormen de basis voor een kansensessie waarin kansrijke paden worden verkend en geconcretiseerd.

In de effectenarena is een gezamenlijk inventarisatie gemaakt van de effecten en impact van (investerings)beslissingen. Dit heeft snel veel informatie gegeven over de investering, de doelmatigheid, de legitimiteit van de (overheids)investering, maatschappelijke meerwaarde én wie of waar mogelijke winnaars en verliezers zijn. Op basis hiervan is de ontwikkelstrategie geschreven.

Het eindproduct van het project Broekpolder, de ontwikkelstrategie, wordt gedragen door de betrokken partijen en bestuurders. Het beschrijft op welke manier de saneringsopgave een plek kan krijgen in de ontwikkeling van het gebied. De strategie bevat een voorstel voor duidelijke afspraken omtrent verantwoordelijkheid, kader, uitvoering en beheer.

Meer informatie?

Neem contact op met
Jorian Bakker
T. 020 676 3993
E. jorianbakker@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Quote

Partijen met elkaar in gesprek

“De kracht van Balance is haar onafhankelijke positie in dit complexe traject. Door de rol van Balance is het proces opengebroken. We zijn met elkaar aan tafel gegaan, men heeft inzicht in de processen die spelen en we weten van elkaars projecten af. Dit is een belangrijke basis om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Daarbij waren de procesversnellers van Balance een prettig middel om partijen onbevangen met elkaar in gesprek te laten gaan. De werkmethoden boden een kans om op een hele neutrale manier dingen te bespreken en op een neutrale wijze het proces open te breken.”

Jan van der Veen
Ambtelijke opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken