Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Periode: 1 dec 2016 – 15 jun 2017
Klant: Gemeente Leusden
Expertise: Gebiedsontwikkeling bij decentrale overheid

De uitdaging

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein. Dit moest in ruim 7 maanden gebeuren. In 2016 is er meerdere malen overleg gevoerd tussen de gemeente Leusden en de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 in 2016 herijkt. De provincie heeft hiermee als doel om de huidige kantorenleegstand tegen te gaan. Door een ‘Provinciaal Inpassingplan’ (PIP)vast te stellen kan de provincie huidige bestemmingsplannen waar nu een kantoorbestemming voor is, overrulen met haar PIP. Het ‘Provinciaal Inpassingsplan’ is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een bijkomstig nadeel voor de gemeente is dat de huidige kantorenbestemming wordt omgezet naar een “groene bestemming”. Dit betekende voor de gemeente Leusden voor de kantorenlocatie op De Buitenplaats een schadepost van circa € 2.000.000.

De gemeente wilde snel een gewijzigd bestemmingsplan in werking laten treden voor het moment van de tervisielegging van het ontwerp-PIP, uiterlijk 12 augustus 2017. Dit was een race tegen de klok.

De oplossing

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven. Bij het opstellen van de planning kwamen we er achter dat er slechts 10 dagen speling was, maar dat er geen enkele schuifmogelijkheid was in de momenten van politieke besluitvorming. Dit was een race tegen de klok. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 15 juni 2017 het bestemmingsplan vastgesteld, waarna er nog 6 weken volgden waarin burgers en bedrijven beroep konden aantekenen bij de Raad van State. Na 2 bezwaren en goede afhandeling daarvan heeft de provincie Utrecht ingestemd met de nieuwe bestemming ‘Hoogwaardige Bedrijventerrein’. Een van de bezwaren is ingetrokken, het andere beroep wacht tot de behandeling bij de RvS, maar had geen invloed op de voortgang van het project. Hiermee is voor de gemeente Leusden de financiële schade voorkomen en tijdig een nieuw bestemmingsplan ‘voorlopig werkend’ vastgesteld. Na de uitspraak van de Raad van State volgt pas de status ‘onherroepelijk bestemmingsplan’.

toolkit-expertise

Meer weten over Omgevingsmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Meer lezen

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Meer lezen

Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling.

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen.

Meer lezen

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Meer lezen

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Pilot Kleirijperij

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks