Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Periode: 1 dec 2016 – 15 jun 2017
Klant: Gemeente Leusden
Expertise: Gebiedsontwikkeling bij decentrale overheid

De uitdaging

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein. Dit moest in ruim 7 maanden gebeuren. In 2016 is er meerdere malen overleg gevoerd tussen de gemeente Leusden en de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 in 2016 herijkt. De provincie heeft hiermee als doel om de huidige kantorenleegstand tegen te gaan. Door een ‘Provinciaal Inpassingplan’ (PIP)vast te stellen kan de provincie huidige bestemmingsplannen waar nu een kantoorbestemming voor is, overrulen met haar PIP. Het ‘Provinciaal Inpassingsplan’ is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een bijkomstig nadeel voor de gemeente is dat de huidige kantorenbestemming wordt omgezet naar een “groene bestemming”. Dit betekende voor de gemeente Leusden voor de kantorenlocatie op De Buitenplaats een schadepost van circa € 2.000.000.

De gemeente wilde snel een gewijzigd bestemmingsplan in werking laten treden voor het moment van de tervisielegging van het ontwerp-PIP, uiterlijk 12 augustus 2017. Dit was een race tegen de klok.

De oplossing

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven. Bij het opstellen van de planning kwamen we er achter dat er slechts 10 dagen speling was, maar dat er geen enkele schuifmogelijkheid was in de momenten van politieke besluitvorming. Dit was een race tegen de klok. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 15 juni 2017 het bestemmingsplan vastgesteld, waarna er nog 6 weken volgden waarin burgers en bedrijven beroep konden aantekenen bij de Raad van State. Na 2 bezwaren en goede afhandeling daarvan heeft de provincie Utrecht ingestemd met de nieuwe bestemming ‘Hoogwaardige Bedrijventerrein’. Een van de bezwaren is ingetrokken, het andere beroep wacht tot de behandeling bij de RvS, maar had geen invloed op de voortgang van het project. Hiermee is voor de gemeente Leusden de financiële schade voorkomen en tijdig een nieuw bestemmingsplan ‘voorlopig werkend’ vastgesteld. Na de uitspraak van de Raad van State volgt pas de status ‘onherroepelijk bestemmingsplan’.

toolkit-expertise

Meer weten over Omgevingsmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Uitbreiding sluis EefdeHerontwikkeling RDM-Oost