Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Periode: 1 dec 2016 – 15 jun 2017
Klant: Gemeente Leusden
Expertise: Gebiedsontwikkeling bij decentrale overheid

De uitdaging

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein. Dit moest in ruim 7 maanden gebeuren. In 2016 is er meerdere malen overleg gevoerd tussen de gemeente Leusden en de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 in 2016 herijkt. De provincie heeft hiermee als doel om de huidige kantorenleegstand tegen te gaan. Door een ‘Provinciaal Inpassingplan’ (PIP)vast te stellen kan de provincie huidige bestemmingsplannen waar nu een kantoorbestemming voor is, overrulen met haar PIP. Het ‘Provinciaal Inpassingsplan’ is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een bijkomstig nadeel voor de gemeente is dat de huidige kantorenbestemming wordt omgezet naar een “groene bestemming”. Dit betekende voor de gemeente Leusden voor de kantorenlocatie op De Buitenplaats een schadepost van circa € 2.000.000.

De gemeente wilde snel een gewijzigd bestemmingsplan in werking laten treden voor het moment van de tervisielegging van het ontwerp-PIP, uiterlijk 12 augustus 2017. Dit was een race tegen de klok.

De oplossing

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven. Bij het opstellen van de planning kwamen we er achter dat er slechts 10 dagen speling was, maar dat er geen enkele schuifmogelijkheid was in de momenten van politieke besluitvorming. Dit was een race tegen de klok. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 15 juni 2017 het bestemmingsplan vastgesteld, waarna er nog 6 weken volgden waarin burgers en bedrijven beroep konden aantekenen bij de Raad van State. Na 2 bezwaren en goede afhandeling daarvan heeft de provincie Utrecht ingestemd met de nieuwe bestemming ‘Hoogwaardige Bedrijventerrein’. Een van de bezwaren is ingetrokken, het andere beroep wacht tot de behandeling bij de RvS, maar had geen invloed op de voortgang van het project. Hiermee is voor de gemeente Leusden de financiële schade voorkomen en tijdig een nieuw bestemmingsplan ‘voorlopig werkend’ vastgesteld. Na de uitspraak van de Raad van State volgt pas de status ‘onherroepelijk bestemmingsplan’.

toolkit-expertise

Meer weten over Omgevingsmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Uitbreiding sluis EefdeHerontwikkeling RDM-Oost