Inventarisatie energiesystemen Amsterdam

Balance brengt kansen en risico’s, de financiële haalbaarheid en ruimtelijke impact per energiesysteem in kaart

Status: Afgerond
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

Amsterdam heeft een enorme bouwopgave en sinds 1 juli 2018 mag nieuwbouw niet meer worden aangesloten op het gasnetwerk. De keuzes in energievoorziening worden nu per project gemaakt, maar dat leidt vaak tot suboptimale oplossingen – waardoor ingrijpen nodig is. Maar welk alternatief energiesysteem is dan passend binnen de kaders van de gemeente Amsterdam: open, betaalbaar en duurzaam?

Balance is door het energietransitieteam van het ingenieursbureau gevraagd om hen te ondersteunen bij het in kaart brengen van de (technische) kansen en risico’s, de financiële haalbaarheid en de ruimtelijke impact van verschillende duurzame en collectieve energiesystemen, zodat deze op een objectieve manier met elkaar kunnen worden vergeleken.  

Door zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart te brengen hoe, voor dezelfde wijk, verschillende soorten energiesystemen scoren binnen de Amsterdamse kaders (open, betaalbaar en duurzaam) kunnen deze eenduidig met elkaar worden afgewogen. Denk hierbij aan vragen als ‘Hoeveel CO2 wordt nu per systeem uitgestoten in deze specifieke opgave?’, ‘Wat is de investering en wat betaalt de bewoner dan per systeem?’ en ‘Hoe zit het met de mogelijkheid om het systeem flexibel te faseren met de ontwikkeling of transformatie?’.

Eindresultaat

Het eindresultaat is een verzameling van individuele maar geïntegreerde producten waaruit het voorkeurssysteem van de projecten en projectgebieden naar voren komt:

  1. Een berekening waar systemen op CO2-uitstoot en een berekende Equivalent Opwekkingsrendement (EOR) met elkaar worden vergeleken;
  2. Een gedimensioneerd tracé-ontwerp van een warmtenet;
  3. Een begroting van de totale investering van het het warmte-koude systeem;
  4. Een businesscase die leidt tot een inschatting van de Bijdrage Aansluitkosten voor de bewoner;
  5. Een ingevuld afwegingskader waaruit helder naar voren komt welk duurzaam energiesysteem het meest passend is per project.

Het afwegingskader helpt om transparante en overzichtelijke keuzes te maken in duurzame energiesystemen op projectoverstijgend niveau. Hierdoor kan er in de komende periode hard gewerkt worden aan de realisatie van gebiedsontwikkelingen en transformaties op een manier die past binnen de Amsterdamse ambities op het gebied van de energietransitie.

Meer informatie?

Neem contact op met
Tony Nader
T. 020 676 3993
E. tonynader@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Tony Nader
Quote

“In het proces is intensief samengewerkt en zijn we heel resultaatgericht te werk gegaan om de inhoudelijke kennis en ambitie voor de stad samen te brengen. Dat is uitdagend omdat Amsterdam een dichtbebouwd gebied is dat zowel boven- als ondergronds beperkte ruimte heeft. Keuzes maken in de energietransitie (rekening houdend met criteria als duurzaamheid, betaalbaarheid en ruimtebeslag) is een mooi en noodzakelijk proces en een vraagstuk dat voor alle gemeenten in Nederland geldt’’.

Tony Nader
Consultant Duurzame Energie en Gebiedsontwikkeling

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance - Project AmstelveenBalance | Project Veenendaal