Project

A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding voor een betere bereikbaar- en leefbaarheid

Status: Lopend
Klant: Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

licht

Filter per expertise categorie

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De A16 Rotterdam, de elf kilometer lange snelweg, zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, de A20 en omliggende lokale wegen vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Vanuit Balance is voor het project de Adviseur Omgeving Rijkswaterstaat (RWS) geleverd met als extra aandachtspunt de conditionering. De werkzaamheden zijn gestart in 2016. In de voorliggende periode stond het project nog in de voorbereidings- en contracteringsfase. In deze periode is, onder regie van de adviseur van Balance, onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven, archeologie en vonden de sloop- en saneringswerkzaamheden plaats. De expert van Balance heeft bijdragen geleverd aan de onderzoeken en het begeleiden van sloop- en saneringscontracten. Balance heeft nauw samengewerkt met het contractteam van RWS. Hierdoor is een manier gevonden om de onvoorziene (bodem)verontreinigingen per locatie op een vlotte manier in kaart te brengen en te saneren.

Verantwoordelijkheid Adviseur Omgeving

Op het gebied van stakeholdermanagement is de Adviseur Omgeving verantwoordelijk voor een deelgebied van het project. Hierbij speelt SOM (strategisch omgevingsmanagement) een grote rol. Er wordt primair gewerkt vanuit het managen van issues. Zo zijn er vele buurtbijeenkomsten en informatiemiddagen en -avonden gehouden. Hierdoor is de omgeving meegenomen in de ontwikkelingen van het project.

De Adviseur Omgeving van Balance heeft de laatste klanteisenspecificaties (KES) bij de stakeholders in het desbetreffende gebied opgehaald. Hij is verder betrokken bij de afhandeling van nadeelcompensatieclaims, het uitvoering geven aan watercompensatie en het begeleiden van de nulmeting grondwatermonitoring voor het gehele projectgebied in overleg met alle stakeholders.

Sinds september vorig jaar is de aannemerscombinatie bekend en is het project in uitvoering. Rijkswaterstaat heeft er voor gekozen om tijdens de uitvoeringsfase intensief samen te werken met de aannemer. Om dit mogelijk te maken is ervoor gekozen om in één projectkantoor te gaan werken, een vrij unieke situatie in de wereld van RWS en grote projecten.

Meer informatie?

Neem contact op met
Toine de Gier
T. 020 6763993
E. toinedegier@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Rijkswaterstaat

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Quote

Intensieve samenwerking leidt tot succes  

“Het project A16 Rotterdam is een boeiend project met alle complexiteiten van een groot infrastructureel project, waarbij het strategisch omgevingsmanagement een steeds belangrijkere rol speelt. Rijkswaterstaat heeft op het gebied van omgevingsmanagement hoog ingezet in de omgeving en (bestuurlijke)stakeholders. Deze zijn op een transparante manier op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Hieraan heeft Balance een bijdrage mogen leveren. In een complexe omgeving is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen. Deze samenwerking vond plaats tussen de aannemer, gekozen werkwijze van Rijkswaterstaat en Balance op het gebied van omgevingsmanagement. Alle aspecten hebben ertoe geleid dat het project A16 Rotterdam tot een succes is gemaakt.”

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Maaswerkenfoto omgeving woonwijk vliegbasis Soesterberg