Project

A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding voor een betere bereikbaar- en leefbaarheid

Status: Lopend
Klant: Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

licht

Filter per expertise categorie

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De A16 Rotterdam, de elf kilometer lange snelweg, zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, de A20 en omliggende lokale wegen vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Vanuit Balance is voor het project de Adviseur Omgeving Rijkswaterstaat (RWS) geleverd met als extra aandachtspunt de conditionering. De werkzaamheden zijn gestart in 2016. In de voorliggende periode stond het project nog in de voorbereidings- en contracteringsfase. In deze periode is, onder regie van de adviseur van Balance, onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven, archeologie en vonden de sloop- en saneringswerkzaamheden plaats. De expert van Balance heeft bijdragen geleverd aan de onderzoeken en het begeleiden van sloop- en saneringscontracten. Balance heeft nauw samengewerkt met het contractteam van RWS. Hierdoor is een manier gevonden om de onvoorziene (bodem)verontreinigingen per locatie op een vlotte manier in kaart te brengen en te saneren.

Verantwoordelijkheid Adviseur Omgeving

Op het gebied van stakeholdermanagement is de Adviseur Omgeving verantwoordelijk voor een deelgebied van het project. Hierbij speelt SOM (strategisch omgevingsmanagement) een grote rol. Er wordt primair gewerkt vanuit het managen van issues. Zo zijn er vele buurtbijeenkomsten en informatiemiddagen en -avonden gehouden. Hierdoor is de omgeving meegenomen in de ontwikkelingen van het project.

De Adviseur Omgeving van Balance heeft de laatste klanteisenspecificaties (KES) bij de stakeholders in het desbetreffende gebied opgehaald. Hij is verder betrokken bij de afhandeling van nadeelcompensatieclaims, het uitvoering geven aan watercompensatie en het begeleiden van de nulmeting grondwatermonitoring voor het gehele projectgebied in overleg met alle stakeholders.

Sinds september vorig jaar is de aannemerscombinatie bekend en is het project in uitvoering. Rijkswaterstaat heeft er voor gekozen om tijdens de uitvoeringsfase intensief samen te werken met de aannemer. Om dit mogelijk te maken is ervoor gekozen om in één projectkantoor te gaan werken, een vrij unieke situatie in de wereld van RWS en grote projecten.

Meer informatie?

Neem contact op met
Toine de Gier
T. 020 6763993
E. toinedegier@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Quote

Intensieve samenwerking leidt tot succes  

“Het project A16 Rotterdam is een boeiend project met alle complexiteiten van een groot infrastructureel project, waarbij het strategisch omgevingsmanagement een steeds belangrijkere rol speelt. Rijkswaterstaat heeft op het gebied van omgevingsmanagement hoog ingezet in de omgeving en (bestuurlijke)stakeholders. Deze zijn op een transparante manier op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Hieraan heeft Balance een bijdrage mogen leveren. In een complexe omgeving is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen. Deze samenwerking vond plaats tussen de aannemer, gekozen werkwijze van Rijkswaterstaat en Balance op het gebied van omgevingsmanagement. Alle aspecten hebben ertoe geleid dat het project A16 Rotterdam tot een succes is gemaakt.”

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Maaswerken