Blog

Numerieke benadering EMVI-criteria succesvol!

Circulariteit en duurzaamheid zijn hot! Hoe men echter allerlei ideeën op dit vlak concretiseert is een issue dat gecompliceerder ligt. In de Nederlandse politiek wordt bijvoorbeeld al jaren gesteggeld over de invoering van de kilometerheffing. Bij de recente formatiebesprekingen lag dit onderwerp wederom op de onderhandelingstafel. Ook binnen de Grond Weg en Waterbouw sector (GWW), waarin ik zelf werkzaam ben, speelt dit issue. Circulariteit en duurzaamheid zijn steeds vaker belangrijke aspecten in inkoopcontracten en aanbestedingen. De voornaamste uitdaging is echter om ervoor te zorgen dat genoemde aspecten SMART worden geborgd en opdrachtnemers worden geprikkeld om innovatief te zijn.

Case: circulair + numeriek 
Bij een van mijn opdrachten voor de gemeente Utrecht, het gaat hier om de aanleg van een geluidswal en -scherm langs de A12, zijn we deze uitdaging aangegaan door ruimte te creëren om de geluidwerende voorzieningen duurzaam en circulair te maken, door onder andere specifieke materialen en constructies te selecteren.

Verder zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een numerieke Economisch Meest Voordeling Inschrijving (EMVI) op het vlak van vervoer. Deze EMVI is gestoeld op twee pijlers. Enerzijds wordt de opdrachtnemer gestimuleerd om een zo’n duurzaam mogelijk vervoersmiddel te gebruiken, anderzijds om de afstand die benodigd is om materiaal te vervoeren te beperken. Als onderdeel van het aanbestedingsproces zijn de inschrijvers gevraagd om op basis van beide pijlers een prognose te geven van de verwachte EMVI-score, opgebouwd uit volume, afstand en voertuigtype. Op basis van deze prognose is vervolgens via een rekenkundige tool berekend hoeveel fictieve EMVI-korting de betreffende partij krijgt.

Marktpartijen uitdagen
Het innovatieve aan deze EMVI is tweeledig. Enerzijds doordat partijen uitgedaagd worden om in te spelen op ontwikkelingen binnen de vervoerssector gedurende de looptijd van het project (5 jaar). Dit vraagt lef en daadkracht aangezien nu nog niet bekend is welke trends daadwerkelijk door gaan zetten. Anderzijds doordat een dergelijke numerieke manier van beoordelen nog nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen binnen inkoopcontracten en aanbestedingsprocessen.

De gehanteerde methode van een numerieke EMVI-benadering is erg succesvol gebleken en heeft er tevens toe geleidt dat de gemeente Utrecht voornemens is om dergelijke criteria vaker toe te passen. De geselecteerde opdrachtnemer heeft, zoals beoogd, de opdracht gewonnen op basis van de behaalde EMVI-korting. Niet de partij met de laagste prijs, maar de partij met de beste kwaliteit voor de laagste prijs!

Zoektocht naar innovatie
Om terug te komen op de eerder gestelde vraag; mijns inziens is het gebruik van dergelijke numerieke EMVI-criteria dé manier om aspecten zoals circulariteit en duurzaamheid op een SMART wijze te borgen in projecten. Hoewel dit een zoektocht is die aan de voorkant van het project relatief veel tijd kost, ligt de winst hierin dat met numerieke criteria de uiteindelijke selectie van de opdrachtnemer veel minder tijd in beslag neemt en het selectieproces vele malen objectiever is. Partijen worden niet langer beoordeeld op stukken tekst maar op een rekensom waarvan men moet aantonen die te kunnen behalen.

Eerder gepubliceerd in Cobouw
Door: Pieter-Corné den Braber, Projectconsultant bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Begin met typen en druk op enter om te zoeken