Omgevingsmanagement

Het doel: samen met de omgeving komen tot projectsucces

licht

Filter per expertise categorie

Het doel: samen met de omgeving komen tot projectsucces

Zoals de term al verraadt speelt de omgeving een belangrijke rol in het succes van projecten. De laatste jaren is de rol van de omgeving en ook het belang van omgevingsmanagement steeds verder toegenomen. De omgeving is mondiger geworden, beter op de hoogte en verlangt steeds vaker inspraak in projecten waarbij zij een belang hebben.

In projecten kan de omgeving zowel kansen als obstakels bieden. Dit is logisch, projecten beïnvloeden de leefomgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook projecten. Hier komt de rol van de omgevingsmanager kijken. De omgevingsmanager zoekt continue naar draagvlak, begrip, verbinding en samenwerking met de omgeving. Op deze manier draagt de omgevingsmanager bij aan een soepel lopend project binnen budget en planning in combinatie met een goede afstemming en een tevreden omgeving.

Voorbereiding op de Omgevingswet; Balance zoekt hoofdpijndossiers!

Balance ziet de Omgevingswet als een kans zich opnieuw te bewijzen als het beste projectmanagementbureau en dan bij voorkeur bij vastgelopen gebiedsontwikkelingsprojecten. Gemeenten en ontwikkelaars hebben vaak meerdere voor de buitenwacht ogenschijnlijk volledig stilliggende projecten. In werkelijkheid kost een opeenstapeling van landelijke, provinciale, en gemeentelijke geluids-, bodem-, luchtkwaliteits-, veiligheids- en ruimtelijke ordeningsregels heel veel tijd, geld en moeite.

Met de Omgevingswet worden die landelijke, provinciale, en gemeentelijke geluids-, bodem, luchtkwaliteits-, veiligheids- en ruimtelijke ordeningsregels vereenvoudigd en geharmoniseerd. Ons Omgevingswet-team ziet vooral voor binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten kansen in de nieuwe Omgevingswet, maar om die te verzilveren is een integrale aanpak noodzakelijk. Wij hebben een concept ontwikkeld om met één of enkele expertmeetings van juristen, omgevingsmanagers en procesbegeleiders ontwikkelingen door te zetten.

De opstapel staande vernieuwing van het omgevingsrecht biedt onze juristen kansen. Waar een opeenstapeling van landelijke, provinciale, en gemeentelijke geluids-, bodem, luchtkwaliteits-, veiligheids- en ruimtelijke ordeningsregels vaak nu in de weg zit, krijgen gemeenten die willen vernieuwen meer armslag.

Het succes van deze juridische middelen staat of valt echter met de participatie van de hele omgeving.

Van deze vooronderstelling gaat de wet uit. Onze omgevingsmanagers hebben een hele gereedschapskist met procesversnellers om tot werkelijke co-creatie te komen. Aansprekende successen geven onze procesbegeleiders de kans vaart te zetten achter de benodigde cultuurverandering in ambtelijke organisaties met behulp van Action Learning en het Veranderkrachtmodel van Ten Have.

Deze disciplines verenigen is de sleutel tot het daadwerkelijk verzilveren van de kansen van de Omgevingswet. Ons team met juristen, procesbegeleiders en gebiedsontwikkelaars zoekt naar bijvoorbeeld binnenstedelijke herontwikkelingsproject met een tijdshorizon voorbij de beoogde inwerkingtreding in 2021. Balance wil de meerwaarde van het concept dat zij nu heeft ontwikkeld in de praktijk laten zien. Vooral bij projecten waar de planning onder druk staat en de dynamiek van de omgeving uitdagingen biedt, wil ons team de mogelijkheden met de nieuwe Omgevingswet graag met u verkennen

Toolkit | Oplossingen voor Omgevingsmanagement

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling.

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen.

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Pilot Kleirijperij

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

ProjectmanagementProjectmanagement