Omgevingsmanagement

Issue gestuurde aanpak leidt tot een tevreden omgeving

licht

Filter per expertise categorie

De omgevingsmanagers van Balance zijn experts in het creëren van draagvlak voor projecten die uitgevoerd worden in een complexe en dynamische omgeving. Onze omgevingsmanagers zetten zich in voor het soepel laten verlopen van projecten. Dit doen we door stakeholders in een vroeg stadium van het project te betrekken.

Omgevingsmanagement is cruciaal in een tijd waarin de omgeving mondiger is, beter op de hoogte, en inspraak verlangt in projecten waar het de gevolgen van ondervindt. Mede met het oog op de nieuwe omgevingswet, waarin participatie een belangrijke rol speelt. Projecten waarin omgevingsmanagement niet of verkeerd wordt toegepast, kunnen hiervan hinder ondervinden. Bijvoorbeeld doordat juridische procedures leiden tot substantiële vertraging in de uitvoering.

In projecten vormt de omgeving zowel een kans als een bedreiging. Projecten beïnvloeden de leefomgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook projecten. Hierin is de rol van de omgevingsmanager cruciaal. De omgevingsmanagers van Balance zijn daarbij in staat om tijdig invulling te geven aan de conditionering die nodig is om het project te realiseren. Denk daarbij aan: kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, beschikbaarheid van gronden, vergunningen etc.

Omgevingsmanagement met tools van Balance

De omgevingsmanagers van Balance werken issue-gestuurd. Dit houdt in dat onze omgevingsmanagers het omgevingsmanagement invullen aan de hand van de top-issues die spelen binnen het project.

Daarnaast maakt Balance binnen het vakgebied gebruik van de door Balance ontwikkelde procesversnellers; deze bundeling van tools trekt projecten bewezen vlot en fungeert als katalysator. Verder wordt gebuikt gemaakt van de omgevingsscan met daarin onder andere een stakeholdersanalyse. Op basis van deze scan wordt vakkundig en nauwkeurig de omgeving in kaart gebracht. Per project en in afstemming met de opdrachtgever worden deze tools ingezet.

Omgevingsmanagement werkwijze

De werkwijze van de omgevingsmanagers van Balance wordt gekenmerkt door daadkracht, en proactief gericht werken met een gestructureerde, issue-gestuurde aanpak. Dit maakt het mogelijk om in korte tijd inzichtelijk te krijgen waar de knelpunten liggen. Zodat de omgevingsmanagers weten waarop moet worden bijgestuurd.

Door bovenstaande werkwijze is de omgevingsmanager van Balance in staat om duurzame relaties in de omgeving op te bouwen. Ze kunnen tijdig schakelen tussen de omgeving en het projectteam. Belangen worden optimaal behartigd en er ontstaat een wederzijds begrip in plaats van een “zij” en “wij”. Met deze strategie zijn de omgevingsmanagers van Balance ervan overtuigd dat dit leidt tot een snellere acceptatie van het project; waardoor de factoren tijd en geld gunstig worden beïnvloed.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Omgevingsmanagement

Meer informatie?

Gerard Boks
T. 020 676 3993
E. gerardboks@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding voor een betere bereikbaar- en leefbaarheid

Een nieuwe snelweg bij Rotterdam om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Vooraf is er onderzoek gedaan, daarna is het project door een intensieve samenwerking tot stand gekomen.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

De Nieuwe Kern

De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken.

Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen. Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging, Balance ondersteunt met project- en omgevingsmanagement.

Meer lezen

A16 Rotterdam

NOM Woningen Leusden

Explosieven

De Nieuwe Kern

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Aardgasvrij bouwen