Omgevingsmanagement

Issue gestuurde aanpak leidt tot een tevreden omgeving

licht

Filter per expertise categorie

De omgevingsmanagers van Balance zijn experts in het creëren van draagvlak voor projecten die uitgevoerd worden in een complexe en dynamische omgeving. Onze omgevingsmanagers zetten zich in voor het soepel laten verlopen van projecten. Dit doen we door stakeholders in een vroeg stadium van het project te betrekken.

Omdat in deze tijd de omgeving mondiger en beter op de hoogte is, verlangt zij meer inspraak in projecten die gevolgen hebben voor de omgeving. Dit mede met het oog op de nieuwe omgevingswet, waarin participatie een belangrijke rol speelt.  Projecten waarin omgevingsmanagement niet of verkeerd wordt toegepast, kunnen hiervan hinder ondervinden. Bijvoorbeeld doordat juridische procedures leiden tot substantiële vertraging in de uitvoering.

In projecten vormt de omgeving zowel een kans als een bedreiging. Projecten beïnvloeden de leefomgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook projecten. Hierin is de rol van de omgevingsmanager cruciaal. De omgevingsmanagers van Balance zijn in staat tijdig invulling te geven aan de conditionering die nodig is om het project te realiseren. Denk daarbij aan: kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, beschikbaarheid van gronden, vergunningen, enzovoort.

Omgevingsmanagement en procesversnellers

De omgevingsmanagers van Balance werken issue-gestuurd. Dit houdt in dat zij het omgevingsmanagement invullen aan de hand van de top-issues die spelen binnen het project. Hierdoor zijn we in staat projecten in gang te zetten, te versnellen of weer vlot te trekken. Ook maken we gebruik van de omgevingsscan, waar een gedegen stakeholderanalyse vast onderdeel van uitmaakt. Op basis van deze scan brengt de omgevingsmanager vakkundig en nauwkeurig de omgeving in kaart. Inzet hiervan stemmen wij per project af met de opdrachtgever.

Omgevingsmanagement werkwijze

De werkwijze van de omgevingsmanagers van Balance wordt gekenmerkt door daadkracht en een gestructureerde issue-gestuurde aanpak. Dit maakt het mogelijk om in korte tijd inzichtelijk te maken waar de knelpunten liggen, zodat de omgevingsmanagers weten waarop zij moeten bijsturen.

Door deze manier van werken is de omgevingsmanager van Balance in staat duurzame relaties in de omgeving op te bouwen. Ze kunnen tijdig schakelen tussen de omgeving en het projectteam. Belangen worden optimaal behartigd en er ontstaat een wederzijds begrip, wat leidt tot een betere acceptatie van het project.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Omgevingsmanagement

Meer informatie?

Gerard Boks
T. 020 676 3993
E. gerardboks@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Woonwijk vliegbasis Soesterberg

Wonen in en met de natuur

Balance draagt met de Coördinator bouw- en woonrijpmaken bij aan ontwikkeling woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Meer lezen

Project

A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding voor een betere bereikbaar- en leefbaarheid

Een nieuwe snelweg bij Rotterdam om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Vooraf is er onderzoek gedaan, daarna is het project door een intensieve samenwerking tot stand gekomen.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Woonwijk vliegbasis Soesterberg

A16 Rotterdam

NOM Woningen Leusden

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Aardgasvrij bouwenHijskranen zonsondergang