Blog

Verplicht verduurzamen voor woningcorporaties?

Mijn verwachting is dat in toenemende mate corporaties verplicht zullen worden te voldoen aan duurzaamheidsvereisten.

Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 blijkt dat corporaties circa 40% achterlopen met de besparingsdoelen. Het centrale doel is hierbij het behalen van gemiddeld energielabel B in 2020, hetgeen voor de sociale woningmarkt een energiereductie van circa 24 petajoule moet opleveren. Met het huidige tempo komt het gemiddelde energielabel op C uit met een besparing van circa 14 petajoule.

De figuur hieronder geeft de ontwikkeling van het energielabels (Energie-Index) weer over tijd:

Om deze doelstelling in 2020 te behalen zal 12,3 tot 15,2 miljard extra geïnvesteerd moeten worden door de woningcorporatiemarkt, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2016. Deze financiële haalbaarheid wordt als realistisch gezien door hetzelfde rapport van PBL.

Gevolgen en acties

Waar eerdere afspraken met de woningcorporaties een inspanningskarakter kende, is de verwachting dat er meer dwingende maatregelen afgekondigd zullen worden. Zo beoogt minister Blok in zijn brief van 11 november voor de volgende maatregelen:

  • Wetgeving om energielabels slechter dan label C uit te faseren.
  • Aansporen van gemeenten om de doelstellingen van 2020 vast te leggen in lokale afspraken.
  • Mogelijk maken van de Energie Prestatievergoeding (EPV) voor woningen met aansluiting op (groen) gas of duurzame warmte.

Verduurzaming krijgt na de verkiezingen een dwingender karakter

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen is er nog een aantal maatregelen te noemen die effect hebben op de woningcorporatie en de afspraken:

  • Bijna alle partijen pleiten voor verlaging verhuurderheffing in ruil voor lagere huren en/of meer verduurzaming. Alleen de VVD pleit voor verhoging en verkoop vrije sector woningen.
  • Belangrijk thema is verdere verplichting van verduurzaming. PvdA wil dat alle woningen voor 2025 hoogwaardig geïsoleerd zijn en GroenLinks pleit voor het opleggen van een investeringsverplichting.

Over het algemeen is de volgende trend te zien: focus op betaalbaarheid en lagere huren, maar de wens sneller tot verduurzaming te komen. Mijn verwachting is dat bij toekomstige prestatieafspraken door de nieuwe Woningwet al meer aandacht komt voor duurzaamheid, maar dat dit na de verkiezingen mogelijk een nog dwingender karakter gaat krijgen.

Perspectief vanuit de woningcorporatie

Aedes betoogt dat de aanvullende maatregelen van Minister Blok zullen leiden tot extra druk op betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningen. Dit zal in de praktijk leiden tot slechtere in plaats van betere prestatieafspraken. Volgens Aedes zou de focus moeten liggen op het oplossen van knelpunten die corporaties ervaren bij de verduurzaming. Een aantal aandachtspunten zijn volgens Aedes:

  • Inzet van de verhuurderheffing als investeringsagenda.
  • De passendheidstoets omzetten in een woonlastenbenadering. De huidige regeling zorgt voor een rem op investeringen in duurzaamheid.
  • Hanteren van de salderingsregeling voor ten minste 15 jaar.
  • Garantie voor bewoners met warmte dat bij dalende gasprijzen zij niet duurder uit zijn.

Conclusies

Waar de woningcorporaties vooral verwijzen naar belemmerende wet- en regelgeving benadrukt de politiek vooral de verantwoordelijkheid van de corporaties met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dit is te zien aan een focus op steeds meer directe verplichtingen in plaats van gewenste inspanningen. Mijn verwachting is dat in toenemende mate corporaties verplicht zullen worden te voldoen aan duurzaamheidsvereisten.

Door: Sven Ringelberg, Project Consultant bij Balance – Advies, Interim, Projecten

Begin met typen en druk op enter om te zoeken